English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> מאמר  >> מאמרים ופרסומים דף הבית       
   
 
 
להרוויח את הרלוונטיות
(23780 צפיות)    |  29/08/2010  |  אהוד לוריא, רו"ח ושלומי שוב, רו"ח


החזרת הרלוונטיות לדוח רווח והפסד: מודל מוצע לטיפול מתודולוגי ב-OCI ומדידת ביצועים בהתחשב בעקרון המימוש, בלי לוותר על יתרונות השווי ההוגן

בעשורים האחרונים החלה התקינה החשבונאית לעשות שימוש ברווח כולל אחר (OCI) ככלי לדחיית ההכרה ברווחים והפסדים מסויימים. למרות שחלפו שנים רבות מאז החל השימוש בכלי זה, טרם נקבעה תשתית תיאורטית המבחינה באילו מקרים יש לזקוף פריטים לרווח כולל אחר ובאילו לרווח והפסד, ולרווח הכולל האחר מתווספים מידי פעם פריטים חדשים באופן ספורדי וללא מתודולוגיה מובנית.

חשבונאות השווי ההוגן יצרה תופעה של הכרה ברווח והפסד של רווחים שטרם מומשו דוגמאת עליית ערך של נדל"ן להשקעה ומנגד אנו עדים לתופעה חדשה בתקינה הבינלאומית לפיה הכנסות והוצאות נזקפות ישירות להון העצמי ולא יכללו בדוח רווח והפסד גם בעתיד. תופעה זו ההולכת וגוברת מייצגת מגמה ברורה של ה- IASB בנושא. גישות אלו פוגעות ברלבנטיות של הרווח והפסד ככלי דיווח לרווחיות השוטפת של הפירמה.


אין מחלוקת כי השמירה על הרלוונטיות של דוח הרווח וההפסד חשובה לאמון ציבור המשתמשים בדיווח הכספי כאשר מנגד, הפגיעה ברלבנטיות של דוח זה עלולה להוביל לחיפוש של פתרונות חלופיים בדוחות כלכליים שונים והתאמות NON-GAAP. דוח רווח או הפסד היה מאז ומתמיד דוח בעל חשיבות דיווחית ניכרת לגבי מרבית היישויות המדווחות. הסיבה העיקרית לכך טמונה בהיותו בסיס להערכת יכולתן של היישויות המדווחות לייצר רווחים בעתיד. הדבר בא לידי ביטוי בין היתר בכך שמכפילי הרווח השונים משמשים לעתים קרובות בהערכת שווי חברות וקביעת מחיר של עסקאות רכישת חברות. כמו כן, במקרים רבים, הנהלות מתוגמלות על פי הביצועים כפי שהם נמדדים בדוח רווח והפסד ולא מעט אמות מידה פיננסיות שנקבעות בהסכמי מימון או עבודות דירוג מסתמכות על מדדי רווחיות שוטפת. אין עוררין כי דוח הרווח והפסד הוא הדוח הנבחן והמסוקר ביותר על ידי משקיעים, נותני אשראי, אנליסטים, עיתונות כלכלית ואחרים.המודל המוצע כולל מתודולגיה מובנת ויוצר הבחנה בין הכנסות והוצאות שמומשו לבין הכנסות והוצאות שטרם מומשו על בסיס הסיווג החשבונאי של הנכס או התחייבות בגינם הוכרו. בהתאם למודל המוצע, הכנסות והוצאות שטרם מומשו על פריטים לא פיננסים ועל חלק מהפריטים הפיננסים, יזקפו לרווח כולל אחר (OCI) וימוחזרו לרווח הנקי (או ההפסד) בעתיד בעת המימוש. כפועל יוצא, יתרת העודפים תייצג את הרווחים שמומשו.


המודל המוצע אינו נוגע לשאלות מדידה אלא מתייחס אך ורק לנושאי הכרה והצגה. עם זאת, המודל המוצע יכול לסייע רבות גם לשיפור ההתמודדות עם נושא המדידה. היתרון המשמעותי של המודל המוצע הוא שמירה על הרלבנטיות של הרווח הנקי (או ההפסד) במדידת התוצאות העסקיות מבלי לוותר על מדידה של המצב הכספי בערכי שווי הוגן או כל שווי כלכלי אחר. הזקיפה מ OCI לרווח הנקי שנובעת ממימוש (מיחזור), תתבצע לחלק הרלבנטי בדוח הרווח הנקי (החלק התפעולי, המימוני, המיסים וכדומה). על פי המודל המוצע כל הזקיפות להכנסה כוללת אחרת ימוחזרו בעת המימוש לרווח הנקי. המודל משפר את יכולת ההשוואתיות גם בין פירמות שונות וגם בין תקופות שונות באותה פירמה.


בשנים האחרונות מתנהל פרוייקט משותף של ה- IASB וה- FASB בנושא הצגת דוחות כספיים - "Financial Statements Presentation". מטרת הפרויקט לקבוע פורמט חדש של שלושת הדוחות הכספיים הראשיים, דוח על המצב הכספי (לשעבר המאזן), דוח הרווח הכולל ודוח תזרים המזומנים, באופן שיהיה יותר שימושי למשתמשים בדוחות ובעיקר המשקיעים ונותני האשראי לפירמה. שינוי פורמט הדיווח ללא טיפול מתודולוגי בנושא של הכנסה כוללת אחרת רק יגביר את הבלבול ואת ההסתייגות של מדווחים ומשתמשים רבים מה IFRS. המודל המוצע נותן מענה ממוקד התוקף את הנושא ברמה של המסגרת המושגית של החשבונאות.

לקישור למאמר להרוויח את הרלוונטיות


דרג מאמר זה:
1
2
3
4
5


לרשימת המאמרים

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים