English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> מאמר  >> מאמרים ופרסומים דף הבית       
   
 
 
IFRS בשטח
(18324 צפיות)    |  15/03/2009  |  שלומי שוב, רו"ח


להכיר את ה- IFRS דרך שוק ההון – ריכוז מאמרי " IFRS בשטח" המאמרים, פרי עטו של רו"ח שלומי שוב, קובצו לפי נושאים ותקנים: המעבר ל IFRS, עריכה והצגה של דוחות כספיים, מכשירים פיננסיים, טיפול חשבונאי בחברות מוחזקות, נדל"ן להשקעה, שינויים בשער חליפין של מטבע חוץ, תשלום מבוסס מניות, הכרה בהכנסה, נושאים נוספים.

ריכוז מאמרי " IFRS בשטח" יוצר את החיבור בין הכללים התיאורטיים של התקינה הבינלאומית לבין האירועים והעסקאות בשטח כפי שקיבלו ביטוי בפועל בדיווחים הכספיים לשוק ההון. המאמרים מעודכנים לסוף חודש פברואר 2009.

אנו מודים לרו"ח שלומי שוב, מחבר המאמרים ומנהל התוכנית בחשבונאות במרכז הבינתחומי הרצליה, על ריכוזם ומיונם לפי נושאים. הארות והערות לחוברת יתקבלו בברכה בכתובת המייל  shuvs@idc.ac.il  להלן קישורים למאמרים: 
 

1. המעבר ל - IFRS
1.1 כללי
1.1.1"ומה לגבי המשתמשים?" (אוגוסט 2007) 
1.1.2 "להסדיר את תחום הערכות השווי" (דצמבר 2008) 
1.1.3 "עיוותי המס של החשבונאות החדשה" (יולי 2008) 
1.1.4 "שעת המבחן של הביקורת" (ספטמבר 2008) 
1.1.5 "רעידת אדמה חשבונאית בארה"ב מתקרבת" (יולי 2008)
1.2 כללי החשבונאות של המעבר – תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 1 (IFRS 1)
1.2.1 שימוש בעלות נחשבת במועד המעבר- "ענף התקשורת מציג: קסמו של ה- "IFRS (מאי 2008)
1.2.2 שינוי סיווג השקעות בניירות ערך במועד המעבר- "המתנה שקיבלו חברות הביטוח מה – "IFRS (מרץ 2008) 

2. עריכה והצגה של דוחות כספיים – תקן חשבונאות בינלאומי מספר 1 ותקן חשבונאות בינלאומי מספר 7 ((IAS 1, IAS 7
2.1 דוח תזרים מזומנים – "רמת הנזילות של דוח התזרים החדש" (יולי 2008) 
2.2 דוח על הרווח הכולל – "מרוויחות אבל בעצם מפסידות" (אוגוסט 2008) 
2.3 שינוי סיווג מאזני בעקבות הפרה של אמות מידה פיננסיות – "החרב החשבונאית של הקובננטס" (דצמבר 2008) 
2.4 בדיקת נאותות הנחת העסק החי – "תחייתה של הערת העסק החי" (נובמבר 2008) 

3. מכשירים פיננסיים - תקן חשבונאות בינלאומי מספר 32 ותקן חשבונאות בינלאומי מספר 39 (IAS),  IAS 32, 39
3.1 איגוח נכסים פיננסיים – "שינוי פני האיגוח" (מאי 2008) 
3.2 הצורך בהפרדת נגזרים משובצים- "נגזרים משובצים" (מאי 2008) 
3.3 טיפול חשבונאי מיוחד בגידור- "ה - RESTATMENT הראשון של ה- "IFRS (יוני 2008) 
3.4 טיפול חשבונאי במרכיב ההצמדה של הלוואות צמודות מדד לטווח ארוך- "השטחת האינפלציה" (ספטמבר 2008) 
3.5 רכישה חוזרת של אגרות חוב- "הבוננזה החשבונאית ברכישת אג"ח חוזרת" (אוקטובר 2008) 
3.6 תחולת IAS 39 – "נס פך השמן של הפניקס" (דצמבר 2008) 
3.7 מדידת מכשירים פיננסים לפי שווי הוגן 
3.7.1 "הכללים שסייעו לפרדי מק לעמוד בתחילת השנה בדרישות ההון הפדראליות" (יולי 2008) 
3.7.2 "הכתובת היתה צריכה להיות על הקיר" (ספטמבר 2008) 
3.7.3 "התקן החשבונאי שמסעיר את האמריקאיים" (אוקטובר 2008) 
3.7.4 " ה- IFRS נחלץ לעזרת הבנקים באירופה" (אוקטובר 2008) 
3.8 כתבי אופציה ואגרות חוב להמרה צמודי מדד 
3.8.1 "השגיאה של ה- "IFRS (פברואר 2008) 
3.8.2 "ה- IFRS רופא חולים" (אוגוסט 2008) 
3.9 ירידת ערך של נכסים פיננסים 
3.9.1 "ניירות ערך זמינים למחיקה" (אפריל 2008) 
3.9.2 "הצצה לחשבונאות של המחיקות" (נובמבר 2008) 
3.9.3 "ההפרשה לחובות מסופקים צפויה לגדול משמעותית" (ינואר 2009) 

4. טיפול חשבונאי בחברות מוחזקות – תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 3 (IFRS 3) ותקן חשבונאות בינלאומי מספר 28 (IAS 28) ותקן חשבונאות בינלאומי מספר 27 (IAS 27) 
4.1 אימוץ תפיסת הישות האחת: PHASE II 
4.1.1 "המהפכה החשבונאית הבאה – חלק א' " (דצמבר 2007) 
4.1.2 "המהפכה החשבונאית הבאה - חלק ב' " (ינואר 2008) 
4.1.3 "ההתלבטות החשבונאית של אי.די.בי " (ינואר 2009) 
4.2 מחקר ופיתוח בתהליך במועד צירוף עסקים- "הסוכרייה החשבונאית ברכישה של BARR " (יולי 2008) 
4.3 שיטת השווי המאזני- "הבסיס הרעוע של שיטת השווי המאזני" (אוגוסט 2008) 
4.4 מוניטין שלילי- "כיצד לרשום רווחי הון בשוק צולל?" (נובמבר 2008) 
4.5 הטיפול בהשקעות בדוחות הכספיים של קרנות הון בסיכון- "קרנות הון בסיכון" (יולי 2008) 

5. נדל"ן להשקעה- תקן חשבונאות בינלאומי מספר 40 (IAS 40) 
5.1 "מדד אמון המשקיעים – רבעון ראשון 2008" (יוני 2008) 
5.2 "מדד אמון המשקיעים – רבעון שני 2008 " (ספטמבר 2008) 
5.3 "הקניון שבא לגרש את החושך" (דצמבר 2008) 

6. שינויים בשער חליפין של מטבע חוץ – תקן חשבונאות בינלאומי מספר 21 (IAS 21) 
6.1 קביעת מטבע פעילות- "שינויים בשער החליפין של מטבע חוץ - עניין של נקודת התייחסות" (אפריל 2008)
6.2 השפעת השינויים בשערי החליפין על התוצאות המדווחות- "הקשר החזק שבין שער החליפין והרווח הגולמי" (אוגוסט 2008)

7. תשלום מבוסס מניות – תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 2 (IFRS 2) 
7.1 עקרון המדידה של מכשירים הוניים לעובדים - "תשלום מבוסס מניות - הרהורים חשבונאיים" (מאי 2008) 
 7.2 תמחור מחדש של אופציות לעובדים- "הפטנט החשבונאי של ה- REPRICING" (ינואר 2009) 

8. הכרה בהכנסה- תקן חשבונאות בינלאומי מספר 18 (IAS 18) 
8.1 הכרה בהכנסה של קבלן בונה- "סטירת לחי לקבלנים היזמים" (יוני 2008) 
8.2 תוכניות נאמנות לקוחות (IFRIC 13)- " הנוסע המתמיד צפוי לשחוק את ההון של אל על" (פברואר 2009) 

9. נושאים נוספים 
9.1 יוזמה פיננסית פרטית PFI/BOT(IFRIC 12) – "החדשות הטובות והחדשות הרעות של יזמי ה- BOT" (אפריל 2008) 
9.2 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS 37) – "החשבונאות המוזרה של הבנקים" (יוני 2008) 
9.3 הטבות לעובדים (IAS 19)- "ההגנה שמעניק ה- IFRS לחשיפה להפסדי הקופות" (נובמבר 2008) 
9.4 רווח למניה (IAS 33)- "הרווח למניה מרוויח מהמשבר" (ינואר 2009) 
9.5 חיפושי גז ונפט (IFRS 6)- "דליפת גז חשבונאית" (ינואר 2009) 


דרג מאמר זה:
1
2
3
4
5


לרשימת המאמרים

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים