English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> מאמר  >> מאמרים ופרסומים דף הבית       
   
 
 
ביטוח לאומי – עצמאי, שכיר ובעלי הכנסות פאסיביות החל בשנת 2008
(22802 צפיות)    |  08/09/2009  |  שוקי מיניבציקי,רו"ח ואלישע סער, רו"ח
(7 מדרגים)


סוגיות שונות בביטוח לאומי בליווי דוגמאות וחוזר הביטוח הלאומי

החל בשנת 2008 שונו כללים רבים באשר לחיוב בדמי ביטוח לאומי. תקרת הביטוח הלאומי אף עלתה מחודש אוגוסט לסך 76,830 ₪. ברשימה הקצרה להלן ריכוז כללים ודוגמאות בנושאים אלו. המבחנים לעניין מס הכנסה אינם חופפים למבחנים לעניין ביטוח לאומי. חשוב לדעת כי החל משנת 2008 תקנות 14 ו15 אינן רלוונטיות יותר.

מיהו עצמאי ?

עצמאי/ת הוא :
עובד מעל 12 שעות שבועיות ושכרו מעל 15% מהשכר הממוצע במשק ( 1,189 ₪ לחודש)
או – הכנסתו מעל 50% מהשכר הממוצע במשק ( 7928 ₪ * 50% = 3,964 * 12 = 47,568 ₪ לשנה)
או – מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות שבועיות.

לעניין זה אין הבדל בהגדרה בין גבר לאישה.

מה דין עצמאי לעניין מס הכנסה ושאינו עצמאי לעניין ביטוח לאומי?

גבר או אישה לא נשואה – הכנסתם תחויב כהכנסה פסיבית (פרוט בהמשך)
אישה נשואה – אם איננה שכירה, פטורה מדמי ביטוח לאומי על הכנסתה זו. לעניין ביטוח בריאות האישה מבוטחת באמצעות בעלה.

מיהו שכיר?

ככלל, כל מי שמוגדר שכיר לעניין מס הכנסה הוא גם שכיר לעניין ביטוח לאומי. במקרים חריגים של בעלי שליטה יתכן מצב בו המל"ל יגדיר אותם כעצמאיים למרות שמונפק עבורם תלוש שכר מחברה בשליטתם.

מהם הכללים שיחולו על הכנסות פאסיביות לעניין ביטוח לאומי ?

הכנסות בשוק ההון – כל ההכנסות בשוק ההון שנקבע להם שיעור מס מוגבל בפ.מ.ה. או הפטורות ממס ,פטורות מדמי ביטוח לאומי.
הכנסה מהשכרה למגורים בארץ – פטורה מדמי ביטוח לאומי
הכנסה מהשכרה בחול למגורים או עסק – פטורה מדמי ביטוח לאומי.
הכנסה מהשכרה לא למגורים – חייבת בדמי ביטוח לאומי בשיעורים ובתקרות מיוחדים.

ס"ה הכנסה חודשית מדמי שכירות         11,982 ש"ח
פטור – 25% משכר ממוצע במשק       (1,982)  ש"ח
יתרה חייבת בדמי ביטוח לאומי            10,000  ש"ח
חישוב דמי ביטוח לאומי:
עד תקרה של 4,757 ₪ 9.61% =            457.15 ש"ח
היתרה חייבת בביטוח לאומי לפי 12% = 629.16  ש"ח
ס"ה דמי ביטוח לאומי                              1086.31ש"ח        

האם דיבידנד מחברה פרטית חייב בדמי ביטוח לאומי?
איננו חייב. דיבידנד מחברה ציבורית פטור אף הוא כאמור לעיל (הכנסות משוק ההון).

מה דין הכנסות מחו"ל ממשכורת, יגיעה אישית דמי שכירות?
הכנסות אלו מסווגות לעניין ביטוח לאומי כהכנסה פאסיביות שיתכן וחלקה חייבת בדמי ביטוח וחלקה פטורה אם, לדוגמא, נקבעו לה בפ.מ.ה. שיעורי מס מוגבלים או פטור ממס.

האם דיבידנד בחברה משפחתית חייב בדמי ביטוח לאומי?
החל בשנת 2008, לאחר תיקון 103, דיבידנד זה חייב בדמי ביטוח לאומי.

מה דין ההכנסה, כאמור, מחברה משפחתית?
כעקרון, ההכנסה נחשבת להכנסה פסיבית. ניתן לחלק את ההכנסה לפי מרכיביה המקוריים אם מדובר בהכנסות שזכאיות לפטור מביטוח לאומי כגון הכנסות בשוק ההון בשיעורי מס מוגבלים, או הכנסות בשיעורים מופחתים כגון דמי שכיורת עסקיים.
לאחר זיהוי ההכנסה לפי אופייה יש לדווח עליה בדוח למס הכנסה בשדות הרלוונטיים בטופס 1301 : 364, 204, 304 על מנת ליהנות מפטורים והנחות בדמי הביטוח הלאומי.

מה דינו של שכיר בישראל העובד בישראל אצל חברה זרה או נציגות דיפלומטית?
מדובר במעסיקים שאינם פותחים תיק ניכויים בישראל. מבוטחים אלו יסווגו לעניין ביטוח לאומי כעצמאיים, כפוף למבחנים שצוינו לעיל.

מיהם סוגי המבוטחים שחייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי מינימום?
מדוב בד"כ במובטל, סטודנט ומי שאינו נופל באחד מההגדרות לעיל. תשלום זה שומר על הכיסוי לעניין מס בריאות.
אישה נשואה שאינה עובדת אינה חייבת בתשלום המינימום

האם שכיר יכול לקבל החזרי ביטוח לאומי?
כן, אם שכיר משתכר במספר מקומות עבודה מעבר לתקרת הביטוח הלאומי הוא זכאי לפנות ולקבל החזרים עבור החלק שנוכה משכרו. המעבידים לא יוכלו לקבל החזר עבור חלקם. לאחרונה המוסד לביטוח לאומי מבקש את תלושי השכר החודשיים בנוסף לטופסי 106 כדי לבחון את הזכאות בכל חודש בנפרד.

האם חלה התיישנות על חובות או החזרים מביטוח לאומי?

לא

דוגמא לשכיר + עצמאי + הכנסות פאסיביות

נתונים חודשיים: הכנסה ממשכורת : 20,000 ₪, הכנסה כעצמאי: 30,000 ₪, הכנסה מדמי שכירות עסקיים 41,982 ₪.

כללי זקיפת ההכנסה לעניין בטוח לאומי: סדר זקיפת ההכנסות הוא: משכורת , עצמאי, הכנסה פאסיבית, פנסיה מוקדמת חייבת ביטוח לאומי.

החישוב:
20,000 ₪ משכורת – חייב ביטוח לאומי רגיל
30,000 ₪ עצמאי – חייב ביטוח לאומי רגיל

הכנסה מדמי שכירות עסקיים:
ס"ה הכנסה -        41,982 ₪
פחות פטור -       (1,982)  ₪  -  25%   מהשכר הממוצע במשק
יתרת לחישוב –  40,000 ₪.


הפרש חייב עד התקרה במחצית השנייה של 2009 :
76,830-20,000-30,000 = 26,830 ₪.

דמי ביטוח מופחתים - 4,757*9.61% =          457 ₪
היתרה - 22,073*12% =                               2649 ₪.
סה"כ לתשלום :                                              3,109 ש"ח


דוגמא בעל + אישה הכנסה מיגיעה אישית והכנסות פאסיביות

הכנסה חודשית מיגיעה אישית אישה , שאיננה עצמאית לענין ביטוח לאומי, – 2,000 ₪. הכנסה מנכס בית משותף לבני הזוג – 7,964 ₪.

כללים לגבי הכנסה משותפת מדמי שכירות – ניתן לחלק בין בני הזוג. יש להציג רשום משותף בטאבו, חוזה שכירות על שם שני בני הזוג.

חישוב:

האישה
2,000 ₪ מיגיעה אישית איננה עצמאית לענין בטוח לאומי – אינו חייב.
דמי שכירות : 7964 /2 = 3,982 – אינה חייבת כי נשואה ואינה שכירה/עצמאית עצמאית

הבעל
דמי שכירות : 7964 /2 = 3,982
בניכוי פטור                    (1,982)
יתרה חייבת                   2,000 ₪.

חשוב לדעת
ביטוח לאומי איננו רק מס כי אם גם ביטוח. לא ישולמו של גמלאות מחליפות שכר כגון פגיעה בעבודה, מילואים ודמי לידה, על הכנסות שאינן מבוטחות לכן בדוגמא שלע"ל האישה אינה מבוטחת בגמלאות הנ"ל . מומלץ להבהיר היטב ללקוחות את משמעות והיבטי נושא זה. רצוי לערוך מסמך מתאים ואף להחתים לקוחות עליו.

לקישור לחוזר הביטוח הלאומי בנושא שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל מאוגוסט 09


דרג מאמר זה:
1
2
3
4
5


לרשימת המאמרים

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים