English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> ועדות הלשכה  >> שרותים נוספים דף הבית       
   
 שם הוועדה סיווג
הוועד המרכזי מינהלה
הנשיאות מינהלה
יועץ הנשיא לנושאי חשבונאות מינהלה
בית הדין בית-דין
ערכאה ראשונה בית-דין
ערכאת ערעור בית-דין
מבקר החשבונות מבקרים
מבקר פנים מבקרים
המועצה המקצועית מקצועי
הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי מקצועי
הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת מקצועי
ועדת משנה לענייני חשבונאות ובקרה מונציפלית מקצועי
הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות(ועדת האתיקה) מקצועי
המכון להשתלמויות וללימודי תעודה מקצועי
הוועדה המקצועית לבחינת חשבי שכר מקצועי
הוועדה לטיפול בתחום הערכות שווי מקצועי
הוועדה הארצית לביקורת מערכות מידע ממוחשבות מקצועי
ועדת ''אשנב לפרקטיקה'' מקצועי
הוועדה לטיפול בנושא ביקורת פנים מקצועי
המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית-הוועדה המקצועית גופים צבוריים
המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית - המועצה גופים צבוריים
דירקטוריון המוסד לסקירת עמיתים גופים צבוריים
ועדת כנסים והשתלמויות ארצית מקצועי
הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי מקצועי
הוועדה לבחינת פעילויות חדשות מקצועי
צוות למתן תגובות להצעת הרשות ל-PCAOB מקצועי
הוועדה לטיפול בנושא ''חוק איסור הלבנת הון'' מקצועי
צוות אל מול החשב הכללי לעניין מכרזים לרואי חשבון מקצועי
הוועדה להיגוי התקינה בביקורת מקצועי
פעילות הלשכה בנושא ''בודק שכר מוסמך'' מקצועי
הוועדה לשינוי חקיקה בתחום החיסיון והגבלת חבות מקצועי
הוועדה לתגובות להצעות חקיקה לעניין מכתב הסכמה מקצועי
מול מ. מבקר המדינה לנושא ''קווים מנחים לרואה חשבון'' מקצועי
צוות מיוחד לעניין תיקון ס' 14 לחוק איסור הלבנת הון מקצועי
הוועדה לבחינת עתיד המקצוע לאור ההתפתחויות הטכנולוג מקצועי
הוועדה בנושא האי תלות לחברות ציבוריות מקצועי
ועדת הקשר מול הרשות לניירות ערך מקצועי
הוועדה לתגובה וטיפול בהליכי חקיקת חוק השותפויות מקצועי
הוועדה לעניין קציני ציות(כולל קשר עם לשכת עו''ד) מקצועי
בוועדת המקצוע (בודק שכר מוסמך) ארגוני
צוות תגובה להצעות להקמת בורסה שניה מקצועי
נציגי הלשכה בביקורת של נותני שירות עיסקי ארגוני
ועדת הקשר עם שמאי מקרקעין ארגוני
ועדת המסים והקשר עם רשויות המסים מסים
ראשות ועדת המסים מסים
ועדות משנה של ועדת המסים והקשר עם רשויות מסים
ועדת משנה של ועדת המסים לטיפול בהצעות חוק ותקנות מסים
ועדת משנה של ועדת המסים להתייחסות להוראות הפנימיות מסים
ועדות הקשר של ועדת המסים והקשר עם רשויות מסים
ועדת הקשר עם מס ערך מוסף מסים
ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי מסים
ועדת משנה של ראשות ועדת המסים לעניין - OECD מסים
ועדת הקשר עם שמאי מקרקעין מסים
פורום )במה( לבירור ובחינה של נושאי מס מזדמנים שוני מסים
ועדות להדרכה ולמידע בנושאי מסים מסים
מערכת ''מסים ומעשים'' מסים
אשכול הפורומים, הוועדות והצוותים הייעודיים מסים
הפורום לטיפול בבעיות מס של מוסדות ציבור ולמלכ''רים מסים
צוותות משימה לא קבועים (אד-הוק) מסים
ועדת קשר לשע''מ/מיחשוב - הוועדה לעניינים שוטפים מסים
הוועדה לטיפול וריכוז נושא חוקי עידוד בתיאום מסים
מערכת ''רואה החשבון'' - הבטאון ארגוני
מערכת ''יומן רואה החשבון'' ארגוני
מערכת ''שרות חוזרים ללקוחות'' ארגוני
הוועדה לקשרים בינלאומיים ארגוני
הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים ארגוני
ועדת תרבות ורווחה ארגוני
הוועדה ליחסי חברים ארגוני
הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ארגוני
ועדת ''ביקורת'' ארגוני
ועדת ספריה ארגוני
הוועדה לענייני השכיר במגזר הציבורי ארגוני
המרכז לבוררות ולגישור - הוועד המנהל ארגוני
הוועדה לבחינת סוגיות בדיני עבודה ארגוני
צוות לבחינת תקנון הלשכה ומתן הצעות לשינויים ארגוני
הוועדה להגדלת מספר חברי הלשכה ארגוני
צוות בחינת הנחות,פטור מתשלום לנבחרי ציבור ופעילי ארגוני
ועדת מיחשוב ארגוני
צוות לבדיקת שיטת הבחירות,מספר קלפיות,מועדי בחירות ארגוני
הוועדה הארצית להיגוי וטיפול במגזר הדתי החרדי ארגוני
צוות משימה לעניין צירוף חברים מ-5 המשרדים הגדולים ארגוני
ועדת הגמלאים ארגוני
ועדת התקשרויות ובחינת רכש מקצועי
פורום מנכ''לים מנהלי כספים וחשבים פורום
פורום ''ביקורת חקירתית'' פורום
הוועדה לשיפור הבריאות ואיכות החיים של רואי חשבון ארגוני
ועדת הקשר עם המפקח על הבנקים ועם איגוד הבנקים קשר
ועדת הקשר עם אגף שוק ההון והביטוח קשר
ועדת הקשר עם המדען הראשי קשר
ועדת הקשר עם רשות התאגידים,(רשם החברות,עמותות ואח' קשר
צוות אד-הוק לבחינת שימוש במאגר המידע להפצת חומרים ארגוני
מועצת רואי חשבון גופים צבוריים
במועצת לה''ב גופים צבוריים
בכנסת בנושאי ביטוח לאומי גופים צבוריים
הטיפול מטעם הלשכה מול ועדת הכספים של הכנסת גופים צבוריים
לקשר עם הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת גופים צבוריים
בוועדה להכרה במכללת חוץ תקציבית למשפטים גופים צבוריים
בוועדה למינוי רואי חשבון ושכרם בחברות ממשלתיות גופים צבוריים
בסוכנות לעסקים קטנים בישראל גופים צבוריים
במועצה הציבורית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גופים צבוריים
בוועדה טכנית 2081 - ניהול אחריות חברתית - מכון התק גופים צבוריים
במועצה הכללית של מכון התקנים הישראלי גופים צבוריים
ועד מרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועדת הקשר עם מס הכנסה במרחב תל-אביב-מרכזת מרחב תל-אביב
ועדת הקשר עם הרשות לעסקים קטנים ובינוניים במרחב תל מרחב תל-אביב
ועדת הקשר עם מע''מ במרחב תל-אביב - מרכזת מרחב תל-אביב
ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועדת השתלמויות במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
הוועדה ליחסי חברים במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועדת ספורט במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועדת חשבים ושכירים במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועדת תרבות ורווחה במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועדת הקשר עם רואי חשבון צעירים במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועדת כנס אילת מרחב תל-אביב
פורום לקשר עם הקהילה במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
הוועדה לענייני חוק איסור הלבנת הון במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
הוועדה לארגון אירועים במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועדת הקשר עם בתי משפט במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועדת הקשר עם השלטון המקומי במרחב תל אביב מרחב תל-אביב
ועדת הקשר עם חטיבת החקירות ברשות המסים במרחב ת''א מרחב תל-אביב
ועדת רואי חשבון במגזר הממשלתי במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועדת השכירים במגזר הממשלתי במרחב תל-אביב מרחב תל-אביב
ועד סניף נתניה - חדרה סניף נתניה - חדרה
ועדת הקשר עם מס הכנסה,מע''מ וביטוח לאומי בסניף נתני סניף נתניה - חדרה
ועדת השתלמויות וימי עיון בסניף נתניה-חדרה סניף נתניה - חדרה
הוועדה לאירועי תרבות בסניף נתניה-חדרה סניף נתניה - חדרה
ועד סניף באר-שבע והדרום סניף באר-שבע והדרום
ועדת הקשר עם פקיד שומה באר-שבע סניף באר-שבע והדרום
ועדת הקשר עם פקיד שומה אשקלון סניף באר-שבע והדרום
ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי-באר-שבע סניף באר-שבע והדרום
ועדת הקשר עם מס ערך מוסף בסניף באר-שבע סניף באר-שבע והדרום
ועדת הקשר עם לשכת עו''ד בסניף באר שבע סניף באר-שבע והדרום
ועדת הקשר עם מס ערך מוסף באשקלון סניף באר-שבע והדרום
ועדת הקשר עם מס ערך מוסף באשדוד סניף באר-שבע והדרום
ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי באשקלון סניף באר-שבע והדרום
ועדת השתלמויות בסניף באר-שבע והדרום סניף באר-שבע והדרום
הוועדה לטיפול בבעיות ולת''מ בסניף באר-שבע והדרום סניף באר-שבע והדרום
ועד מרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת המסים במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת הקשר עם ביטוח לאומי במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת הקשר עם פקיד שומה 1 במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת הקשר עם פקיד שומה 3 במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת הקשר עם מע''מ במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת השתלמויות במרחב ירושלים מרחב ירושלים
הוועדה ליחסי חברים במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת הקשר עם פקיד שומה 2 במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת הקשר עם מס שבח במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת השתלמויות סקטור ציבורי במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת השתלמויות מנהלי כספים במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת תיאום מול גופים ציבוריים במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועדת רווחה וקשר עם לשכת עורכי הדין במרחב ירושלים מרחב ירושלים
ועד מרחב חיפה והצפון מרחב חיפה והצפון
ועדת הקשר עם מס הכנסה ומיסוי מקרקעין במרחב חיפה מרחב חיפה והצפון
ועדת השתלמויות במרחב חיפה והצפון מרחב חיפה והצפון
הוועדה ליחסי חברים במרחב חיפה והצפון מרחב חיפה והצפון
ועדת כנס החורף במרחב חיפה והצפון מרחב חיפה והצפון
ועדת רווחה ותרבות במרחב חיפה והצפון מרחב חיפה והצפון
ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי ומע''מ במרחב חיפה מרחב חיפה והצפון
ועד סניף נצרת והעמקים סניף נצרת והעמקים
ועדת המיסים בסניף נצרת והעמקים סניף נצרת והעמקים
עם פקידי השומה משרד מס הכנסה ומס שבח נצרת סניף נצרת והעמקים
עם פקיד השומה משרד מס הכנסה עפולה סניף נצרת והעמקים
עם פקיד השומה משרד מס הכנסה צפת סניף נצרת והעמקים
עם מע''מ נצרת וביטוח לאומי נצרת סניף נצרת והעמקים
עם מע''מ,ביטוח לאומי,פקיד שומה ושבח טבריה סניף נצרת והעמקים
ועדת ההשתלמויות בסניף נצרת והעמקים סניף נצרת והעמקים
ועדת הקשר עם רואי חשבון צעירים בסניף נצרת והעמקים סניף נצרת והעמקים
ועדת הרווחה בסניף נצרת והעמקים סניף נצרת והעמקים
ועדת הקשר עם מוסדות: סניף נצרת והעמקיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאים


 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים