English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> מדיניות שימוש דף הבית       
   
 

 

 1. כללי
  1.1. אתר www.icpas.org.il (להלן: "האתר") הינו אתר הבית של לשכת רואי חשבון בישראל (להלן: "הלשכה").

  1.2. אתה, המשתמש באתר ו/או "גולש" באתר (להלן: "המשתמש" או "אתה"), מביע בכך את הסכמתך לאמור בתקנון זה ולכל תנאי המופיע באתר, ואחראי להכרת התנאים ולשימוש באתר על פי תנאים אלו כפי שישונו ע"י הלשכה מעת לעת (להלן: "התקנון").

  1.3. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בכל עת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר בעת ביצוע הפעולה באתר. 

 2. הוספת תוכן לאתר ופיקוח על השימוש באתר
  2.1. הלשכה מאפשרת לך להעלות תכנים שונים לאתר, ובכלל זה לפורום המצוי באתר. העלאת תוכן כלשהו לאתר, לרבות השימוש בפורום, כפופה לתקנון ולתוספת לתקנון אותם תקבע הלשכה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "התוספת לתקנון"). התקנון הותוספת לתקנון יחולו אף על הודעות ו/או תגובות שתשלח/י לצוות הלשכה באמצעות דוא"ל או בדרך אחרת, והלשכה רשאית לפרסם הודעות אלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי

  2.2. ללשכה אין כל התחייבות או אחריות לפקח על התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר, ו/או על קהל המשתמשים. עם זאת, הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לעיין בכל תוכן המועלה ו/או מתפרסם באתר ולהסיר או לערוך כל תוכן לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. ביצוע פעולות מעין אלו לא ייצור התחייבות ו/או אחריות מצדה של הלשכה בקשר לפיקוח על תוכן המועלה לאתר ו/ואו לתוכן עצמו.

  2.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלשכה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את גישתך לאתר ו/או יכולתך להעלות תכנים שונים לאתר במקרים של עבירה על החוק ו/או על הוראות התקנון ו/או התוספת לתקנון, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר.

 3. המוצרים והשירותים המוצעים
  3.1. באתר הלשכה מוצעים מוצרים ו/או שירותים שונים מטעמם של ספקים ובתי עסק שונים (להלן: "ספקים") וכן אפשרות הרשמה למבחנים שונים הנערכים ע"י הלשכה (להלן: "המבחנים")

  3.2. כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר ו/או שירות ו/או הרשמה לבחינה (להלן: "פעולה") כפופה לתנאי התקנון ולתוספת לתקנון. ביצוע כל פעולה לרבות הרשמה לקניה ו/או לבחינה, מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון.

  3.3. ללשכה הזכות הבלעדית להוסיף, לגרוע מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר על ידי הספקים ו/או מאפשרות ההרשמה למבחנים דרך האתר, ולקבוע הגבלות שונות בכל הקשור למוצרים ו/וא לשירותים ו/או למבחנים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

  3.4. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה של מוצר ו/או שירות ו/או הרשמה לבחינה באם מתברר לה שחלה טעות כלשהי בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות ו/או הבחינה. במקרה של ביטול כאמור תשלח הלשכה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך. הלשכה לא תשא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, למקרים בהם חלו טעויות כאמור ו/או לתוצאות הנובעות מהן.

  3.5. המוצרים ו/או השירותים מוצגים ומוצעים למכירה באתר על ידי הספקים ועל אחריותם בלבד, בהתאם לפירוט ולתנאי המכירה המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ו/או שירות. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר הנמכר. תיאור המוצרים ו/או השירותים, לרבות עלויותיהם, זמני אספקה, דרכי תשלום, הגבלת כמויות ומלאי למכירה, וכן פרטי הספק עמו מתבצעת העסקה נמסרים על ידי הספק ובאחריותו. הלשכה אינה מפקחת על מידע זה, נכונותו ואמינותו. מידע נוסף לגבי המוצרים ו/או השירותים ניתן לקבל באתר הבית של הספק ו/או על ידי התקשרות ישירה עמו.

  3.6. מובהר בזאת, כי הלשכה אינה מוכרת ו/או מספקת את ו/או אחראית למוצרים ו/או לשירותים המוצעים באתר. המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, האחריות להם, ובכלל זה האחריות לאספקה, לביצוע, לאיכות לטיב, חלה על הספקים בלבד. 


 4. הזכות לבצע פעולה באתר
  4.1. רשאי לבצע פעולה באתר רק מי שהינו תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, ובעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986.

  4.2. מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקפה של פעולת קניה של מוצר ו/או שירות ו/או הרשמה לבחינה הינו אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. 


 5.  ביצוע פעולות באתר
  5.1. לשם ביצוע פעולה כלשהי באתר יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמא ולמסור למערכת האתר פרטים מזהים שונים, לרבות מספר ת"ז, שם פרטי ושם משפחה, מס' טלפון, כתובת, כתובת אלקטרונית, מס' כרטיס אשראי וכיו"ב. שם המשתמש והסיסמא ישמרו באתר וישמשו לשם זיהוייך בעתיד. בעת ביצוע פעולות נוספות בעתיד באמצעות האתר תידרש/י להקיש את שם המשתמש והסיסמא ולאשר את פרטיך האישיים כפי שנשמרו באתר.

  5.2. יש לשמור על הסיסמא ועל שם המשתמש בסוד ולהימנע מהעברתם לאחרים. העברת סיסמא ו/או שם המשתמש לאחר, אם תתבצע, הינה באחריותך הבלעדית. הלשכה לא תהיה אחראית לכל נזק, הוצאה או חיוב שייגרמו לך כתוצאה מהעברה כאמור. מובהר בזאת, כי תחויב בתשלום כל סכום כספי, לפי פעולה שבוצעה באתר תוך שימוש בשם המשתמש שלו ובסיסמא שלך.

  5.3. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית (להלן: "פעולה אסורה"). נגד מוסרי פרטים כוזבים צפוי שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו ללשכה ו/או לכל הפועל בשמה ו/או מטעמה ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים כאמור.

  5.4. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל פעולה שנתגלתה או נחשדה ככוזבת ולנקוט את כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות אסורות כאמור.

  5.5. הלשכה לא תשא, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באחריות כלשהי במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו באתר (מכל סיבה שהיא לרבות בשל תקלה טכנית או אחרת במערכת) ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא תחוב כלפי משתמשים שהעסקות עמם בוטלו ו/או לא בוצעו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הלשכה לא תשא, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באחריות כלשהי בגין טעויות של המשתמש/ת באתר.

  5.6. לאחר ביצוע פעולה באתר, יינתן למשתמש/ת אישור הזמנה, ובו המספר הסידורי של הפעולה שמשמעו - כי פרטי הפעולה שבוצעה נקלטו במערכת, ולא כי הפעולה נתקבלה ואושרה.

  5.7. חיוב המשתמש/ת בגין עלות המוצר ו/או השירות ו/או ההרשמה לבחינה יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו על ידי המשתמש/ת, באופן מיידי, בהתאם לתנאי התשלום והרכישה המפורטים ליד כל מוצר ו/או שירות ו/או הרשמה לבחינה המוצעים באתר ישירות לידי הספק ו/או הלשכה, לפי העניין.

  5.8. כל עסקה ו/או קשר לרכישת מוצר ו/או שירות במסגרת האתר נעשית בינך לבין הספק המציע. הלשכה אינה צד להתקשרות בינך לבין הספק ואין היא נושאת באחריות כלשהי לעמידת הצדדים בהתחייבויות אשר נטלו על עצמם לרבות לעניין טיב המוצרים ואיכותם ו/או אספקתם (אופן ומועד) במסגרת העסקה כאמור, למעט לגבי מוצרים ו/או שירותים ו/או הרשמה לבחינה לגביהם צויין במפורש, כי הם מוצעים ומאורגנים במישרין על ידי הלשכה, ואינם ניתנים ע"י ספק, אם ישנם כאלה.

  5.9. המוצרים ו/או השירותים המוצעים לאתר על ידי ספקים יסופקו לך באחריות הספקים, בהתאם לכתובת שנמסרה על ידך באתר, בדרך ולפי התנאים הרשומים באתר, ולפי כל דין.

 6. ביטול פעולה
  6.1. הינך רשאי לבטל פעולה שביצעת באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, והספק הרלוונטי במקרה של פעולה ביחס למוצר ו/או שירות, והלשכה במקרה של פעולה ביחס להרשמה לבחינה, יחשב כ"עוסק" לצורך החוק. דמי ביטול הפעולה, אם קיימים, יפורטו לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או הרשמה לבחינה באתר.

  6.2. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לא לבצע כל פעולה באתר במקרה בו אזל המלאי ו/או במקרה בו נמצא כי לא עמדת בתנאים לביצוע פעולה ו/או בהעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי ו/או מכל סיבה אחרת.

 7. אחריות הלשכה
  7.1. התוכן שמתפרסם באתר (בין בכתבות, בתגובות ובפרסומים אחרים כלשהם) אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, כלכליות, חשבונאיות, משפטיות אישיות או אחרות ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, ובכלל זה התקשרות בעסקאות במסגרת אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

  7.2. הלשכה אינה אחראית בשום מקרה לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם ניתן להגיע באמצעות האתר או שנוגעים למוצרים ו/או השירותים ו/או הבחינות הניתנים באתר.

  7.3. ככלל, התכנים ו/או המידע בדבר המוצרים/השירותים שבאתר מוצעים ע"י הספקים, המפורטים ליד כל מוצר/שירות ועל אחריותם הבלעדית בלבד ועצם הכללתם באתר ו/או קישור אליהם באמצעות האתר אינה מהווה כל המלצה או עידוד מצד הלשכה בקשר אליהם והלשכה מצהירה כי לא בדקה אותם. הלשכה אינה שולטת במקורות המידע ובכל מקרה אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו ואינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים הכלולים באתר ו/או באתרים אחרים אליהם הוא מפנה, לכל מטרה שהיא. לפיכך, לא תוכל להעלות טענות או דרישות כלפי הלשכה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע ו/או תכנים המסופקים במסגרת אתר זה.

  7.4. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים אל מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. קישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה ו/או מתן חסות ו/או המלצה מצד הלשכה לעשות בהם שימוש כלשהו.

  7.5. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‎1.2 לעיל אתה מסכים לכך שהלשכה אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות מצד גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני (לרבות במסגרת האתר). אתה מסכים לכך שהלשכה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות צד שלישי כלשהו ו/או נכלל באתר על ידי צד שלישי כלשהו.

  7.6. במידה ומתגלה סתירה בין התכנים ו/או המידה המוצגים באתר לבין מידע המתפרסם בפרסומיה הרשמיים של הלשכה, המידע המפורסם בפרסומיה הרשמיים של הלשכה הוא המידע הקובע.

  7.7. כל התקשרות בינך לבין ספקים חיצוניים ו/או בעלי אתרים המקושרים לאתר הלשכה ובכלל זה אספקה המוצרים ו/או השירותים על ידי הספקים אלו ו/או התשלום עליהם, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לספקים, מתקיימים אך ורק בינך לבין הספקים. הלשכה לא תהיה אחראית ולא תשא בחבות כלשהי לגבי כל התקשרויות אלו כולן או חלקן.

 8. איסוף מידע ע"י הלשכה ושימוש בו
  8.1. כל הנתונים שתמסור באתר ללשכה ו/או לאחר באמצעות האתר ו/או כל מידע שייאסף על ידי הלשכה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, עשויים להירשם על ידי הלשכה ויהוו נכס שלה. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שיימסר לה באתר ו/או שימסר לאחר באמצעות האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובין היתר, גם לשיפור השירותים המוצעים על ידה, ליצירת קשר אתך, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים).

  8.2. אלא אם הודעת ללשכה אחרת, הלשכה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיפורסם על ידה.

  8.3. לקבלת מידע כיצד ביכולתך לשנות את הנתונים שסיפקת ללשכה באמצעות האתר, צור קשר בדואר אלקטרוני לכתובת: info@icpas.org.il  או כתוב לנו בכתובת: מונטיפיורי 1, תל אביב.

  8.4. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם הלשכה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי; (2) להגן על הזכויות ו/או הקניין של הלשכה ו/או של כל הפועל בשמה ו/או מטעמה; (3)לאכוף את תנאי השימוש; (4) לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כדי להגן על האינטרסים של חברי הלשכה או של אחרים.

 9. 9. אבטחת מידע
  9.1. הלשכה עושה שימוש במערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למידע, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, הלשכה אינה מתחייבת ששירותיה ובכלל זה המידע שברשותה, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או לתשדורות אל האתר או ממנו ולא תהיה אחראית בקשר לכך.

 10. בעלות ושמירת זכויות
  10.1. האתר וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות וכן הפרסומים והיצירות המצויים באתר הינם רכוש של הלשכה ו/או של אחרים, אשר התירו ללשכה לעשות בהם שימוש ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם, ובכלל זה דיני זכויות היוצרים בישראל.

  10.2. אלא אם נאמר אחרת האתר והתכנים בו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי לעשות כל שימוש אחר לרבות להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. אינך רשאי/ת להעניק רשיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.

  10.3. סימני המסחר וכן כל הסימנים האחרים המצויים באתר (להלן: "הסימנים") הינם קניינים של בעליהם (בין אם נרשמו כסימני מסחר ובין אם לאו). אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על הסימנים כאמור.

  10.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק יובהר כי אוסף פרטי רואי החשבון ו/או משרדי רואי החשבון ו/או פרטים של אחרים המופיעים באתר הלשכה הינו קניינה של הלשכה. למעט לצורך שימוש אישי אין לעשות במידע שבאוסף כאמור או בחלקים ממנו כל שימוש אחר ולרבות כל שימוש מסחרי, העתקה, הפצה, פרסום, מכירה וכיוצ"ב.

  10.5. אין בעצם הפעלתו של האתר ו/או במתן רשות לשימוש בו לפי תנאים אלו כדי לגרוע מזכויות הבעלות של הלשכה ו/או ספקיה באתר ובתכנים, לרבות בכל זכויות הקניין הרוחני. 

 11.  שימוש לא חוקי ואסור
  11.1. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתקנון. אינך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי/ת לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות בכל אמצעי ו/או שיטה אחרים לרבות פריצה לאתר או ניסוי חוזר ונשנה של סיסמאות(Password Mining). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים, שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון ע"י הלשכה, וכן אינך רשאי לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל סוג שהוא לאתר ובכלל זה הפעלת תוכנות מסוג robot ו/או crawlers.

  11.2. כאמור לעיל הנך מסכים לא לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים, או מידע אחר לגבי משתמשים (לרבות סיסמאות), ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

 12. שונות
  12.1. אם מחמת כוח עליון נבצר מהלשכה ו/או כל הפועל בשמה ו/או מטעמה ו/או ממפעילי האתר לנהל את ביצוע הפעולות במסגרת האתר באופן תקין, יהיו גורמים אלו רשאים לבטל התקשרויות עם המשתמשים מבצעי הפעולות. לצורך סעיף זה יחשבו ככוח עליון, בין היתר גם אירועים שאינם בשליטת הלשכה ו/או כל הפועל בשמה ו/או מטעמה ו/או בשליטת מפעילי האתר, אשר ימנעו/יעכבו קיום הפעולות באתר ו/או אספקת המוצרים/השירותים שבאתר, ולרבות תקלות במערכות מחשב, במערכת טלפון, במערכות תקשורת אחרות ו/או מקרים של חבלה ו/או תקלה ו/או אירוע חריג אחר.

  12.2. הלשכה תהיה רשאית להפסיק את מתן המוצרים ו/או השירותים ו/או ההרשמה לבחינה מצידה באתר על פי תקנון זה בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא תהיה מחוייבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.

  12.3. מותר לך לשים קישורים אל אתר זה באתר אינטרנט אחר, למעט "קישורי עומק" (Deep Links), והכל בכפוף לכך שלא יהיה בכך מצג מפורש או מכללא כי קיים קשר כלשהו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל קשר של חסות או קשר לפי התקשרות בין האתר המקשר לאתר הלשכה. אין לשים קישורים אל אתר זה באמצעות הצגתו (או הצגת חלקים ממנו) ומתן אפשרות להשתמש בו (Framing), או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מאתרים נוספים.

  12.4. האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע; האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע.

  12.5. תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהפעילות באתר תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, בתל אביב.

  * *
   הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאים


 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים