דמי אבטלה

 

לאור המשבר במשק, מעסיקים רבים בוחנים אפשרות של פיטורי עובדים ואף אפשרות של הוצאת עובדים לחל"ת (חופשה ללא תשלום) כפוי עד סיום המשבר (חל"ת ביוזמת המעסיק). חלק מהם כבר סגרו את העסק למשך תקופת המשבר והעובדים הוצאו לחל"ת כפוי לתקופה מוגבלת.

הביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה פרסמו הוראות לתביעה של דמי אבטלה למי שהוצא לחל"ת כפוי בשל הקורונה ולמי שעבודתו הצטמצמה מאד בשל כך ולכן ההכנסה שלו ירדה מאד. הנפגעים הראשונים היו העובדים השכירים בענף התיירות ומורי הדרך העצמאים, אך בין היתר נפגעים גם מרכזי בילוי, נופש וספורט, גם המרצים באקדמיה ועוד עובדים רבים אחרים. מדובר כמות מובטלים כה רבה, שהמשק הישראלי לא ידע כמוה מעולם.

לצורך ההקלות שפרסם הביטוח הלאומי (רלוונטי בעיקר למובטלים חדשים), בשלב זה תקופת המשבר היא עד 31.5.2020 (בתקווה שהחום יעצור את התפשטות הנגיף).

הביטוח הלאומי פרסם ביום 9.3.2020 הנחיות לעובדים שהוצאו לחל"ת כפוי, הנחיות למורי דרך, בשיתוף עם אגודת מורי הדרך וארגון מורשת דרך, ופרסם בהמשך הנחיות גם לאמנים ולמרצים, מורים ומדריכים.

הכללים הרגילים לזכאות לדמי אבטלה, בתמצית קצרה

עובד שכיר שהוא תושב ישראל (גם תושב ארעי), זכאי לקבל דמי אבטלה אם הוא צובר תקופת אכשרה מתאימה כעובד שכיר (לא כולל בעלי שליטה בחברת מעטים, אך כולל שכירים לפי צו סיווג מבוטחים), אם הוא פוטר, התפטר או הוצא לחל"ת כפוי בגיל שעולה על גיל 20 ועד גיל 67 (לגברים ולנשים), התייצב כחוק בלשכת התעסוקה כדורש עבודה לפי ההוראות שקיבל, ולא נמצאה לו עבודה (מאמר זה אינו דן בעובד שהתפטר מהעבודה מיוזמתו, ובעובד שגילו נמוך מגיל 20 שמקבל דמי אבטלה במקרים חריגים).

יש להדגיש כי עובדים שגילם מעל גיל 67 אינם זכאים לדמי אבטלה, גם אם הוצאו לחל"ת כפוי. הם רשאים להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק (אם הם לא מקבלים קצבה). גברים יכולים לבחון זכאות לתוספת תלויים בקצבה של בת הזוג בשל הכנסות נמוכות. ככל שההכנסה נמוכה מאד, הם רשאים להגיש תביעה להשלמת הכנסה, שתיבחן לפי הכללים שבחוק הבטחת הכנסה.

הסברים רבים על דמי האבטלה אפשר לקרוא באתר הביטוח הלאומי באינטרנט, כולל מחשבון לבדיקת סכום דמי האבטלה.

ליום האבטלה הראשון שבו התמלאו כל התנאים (לאחר ההתייצבות בלשכת התעסוקה) – קוראים "התאריך הקובע".

עובד שכיר – כדי לקבל דמי אבטלה צריך להיות במעמד של עובד שכיר לעניין הביטוח הלאומי, כדלקמן:

  1. מתקיימים יחסי עבודה בין המעסיק לעובד.
  2. חלים הכללים שבתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב-1972 (להלן: צו סיווג מבוטחים או הצו), על מורי דרך, אמנים, שחקנים, מרצים ועוד.

צמצום משרה – צמצום משרה אינו מהווה ניתוק יחסי עבודה ולפיכך אינו מזכה בתשלום דמי אבטלה.

5 ימי אבטלה ראשונים – על פי חוק הביטוח הלאומי, בכל תקופה של 4 חודשים רצופים לא מביאים בחשבון לצורך תשלום דמי אבטלה 5 ימי האבטלה הראשונים, שתחילתם בתאריך הקובע (הימים האלה משולמים למובטל בהמשך התקופה, ככל שהתייצב בלשכת התעסוקה ולא נמצאה לו עבודה). המוסד לביטוח לאומי קבע כללים משלימים על פי הלכות של בית הדין הארצי לעבודה בחוזר אבטלה מספר 1456 באוגוסט 2017.

תקופת אכשרה – ככלל, הזכאות לדמי אבטלה מושגת לאחר צבירת 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה, שבהם עבד העובד יום אחד או יותר מהימים בחודש. במסגרת ההקלות של תקופת המשבר הודיע שר האוצר כי הזכאות לדמי אבטלה תושג לאחר צבירת 6 חודשי עבודה במקום 12 חודשי עבודה (הזכאות הזאת תזכה ככל הנראה בחצי תקופה של דמי אבטלה). יש לעקוב אחר הפרסומים.

חודשי האכשרה אינם חייבים להיות רצופים ויכולים להיות ממעסיקים שונים.

ככל שהעובד לא צבר את מספר החודשים המזכה בתשלום דמי אבטלה, החוק מאפשר הוספת תקופות כמו ימי אבל ומאפשר להאריך את התקופה במצבים מסויימים, כמו בזמן מחלה או תאונה.

בחישוב תקופת האכשרה מונים את 18 החודשים בלי למנות תקופה שתחילתה ביום שבו הפסיק המבוטח את עבודתו בפעם האחרונה לפני התאריך הקובע וסיומה בתאריך הקובע, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על 3 חודשים. המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בנדון.

מספר ימי האבטלה – מספר ימי האבטלה לכל מובטל תלוי בגיל המובטל ובמספר התלויים בו. את הימים האלה ניתן לנצל במהלך 12 חודשים המתחילים בתאריך 1 בחודש שבו המובטל התייצב לראשונה בלשכת התעסוקה. המידע על מספר הימים שבהם המובטל התייצב בלשכת התעסוקה בכל חודש מגיע למוסד לביטוח לאומי ישירות מלשכת התעסוקה.

להלן דוגמה למספר ימי אבטלה למבוטח בן 20: עם 2 תלויים יקבל 50 ימי אבטלה ועם 3 תלויים ומעלה יקבל 138 ימי אבטלה.

מספר הימים הכולל של המובטל יתפרס על פני כמה חודשים, כאשר בכל חודש יש מספר ימי אבטלה מרבי שבהם ניתן להתייצב (ללא ימי שבת). לדוגמה, מספר הימים המרבי בחודש מרץ 2020 הוא 27 ובחודשים אפריל עד יוני 2020 מספר הימים המרבי הוא 26 (המוסד לביטוח לאומי משלם דמי אבטלה גם על חגים, אך לא משלם על ימי שבת).

מי שהתייצב לראשונה למשל ביום 1 במרץ 2020, ינכו ממנו 5 ימי אבטלה ראשונים, ולכן מספר ימי האבטלה המירבי שלו בחודש מרץ הוא 22.

בכל פעם שהמובטל מסרב לקבל עבודה שהוצעה לו בלשכת התעסוקה, מקטינים את מספר ימי האבטלה המירביים שמגיעים לו. גם הגשת תביעה נוספת בתוך 4 שנים (של מובטל בגיל נמוך מגיל 40) מקטינה את מספר ימי האבטלה וגם את סכום דמי האבטלה.

סכום דמי האבטלה – דמי האבטלה מחושבים לפי גיל המובטל וכאחוז מממוצע השכר בששת חודשי העבודה האחרונים. ככל שהמשכורת גבוהה יותר, שיעור דמי האבטלה כאחוז מהשכר יורד.

למשל, למי שלא מלאו לו 28 שנים, במשכורת חודשית ממוצעת של 6,000 ₪ ברוטו (דמי האבטלה כאחוז מהשכר הם 55%) – דמי אבטלה ליום הם 131.2 ₪ ליום. במשכורת חודשית ממוצעת של 12,000 ₪ ברוטו (דמי האבטלה כאחוז מהשכר הם 42%) – דמי האבטלה ליום הם 203.6 ₪ לחודש.

למי שמלאו 28 שנים דמי האבטלה ליום במשכורת ממוצעת של 6,000 ₪ לחודש הם 172.8 ₪ ליום (שיעור של 72% מהשכר). במשכורת חודשית ממוצעת של 12,000 ₪, דמי האבטלה ליום הם 262.8 ₪ ליום (שיעור של 55% מהשכר).

דמי אבטלה מירביים עבור 125 ימי אבטלה ראשונים הם 422.04 ₪ ליום והחל מהיום ה-126 – דמי האבטלה המירביים הם 281.36 ₪ ליום, עד סיום מלוא הימים המגיעים בהתאם לגיל ולמספר התלויים.

נמסר מהמוסד לביטוח לאומי כי בתנאים מסויימים ובהתאם לשיקול הדעת של הפקיד, אפשר לדלג על חודשים שבהם המעסיק מקטין את השכר בצורה שרירותית ללא הקטנת היקף המשרה.

המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות הקשורות לחישוב בסיס ממוצע השכר בששת החודשים הקלנדריים האחרונים שלפני התאריך הקובע:

  1. אפשר "לדלג" על חודש שבו השכר מופחת בשל מחלה או תאונה, ואף עקב טיפול בבן משפחה שחלה, עם המצאת אישורי מחלה או תאונה (חשוב במיוחד בימים אלה).
  2. אפשר להכליל את חודש העבודה האחרון שלפני התאריך הקובע במניין ששת החודשים הקלנדריים, אף אם העובד לא עבד עד סוף החודש, ובלבד שהעובד לא התייצב בלשכת התעסוקה באותו החודש.

מענק למובטל העובד בשכר נמוך – מובטל שהחל לעבוד, לאחר שהחל להיות מובטל, בעבודה שהשכר היומי הממוצע בה נמוך מדמי האבטלה המגיעים לו ליום, יהיה זכאי למענק אם עבד בעבודה זו 25 ימים לפחות ב-50% משרה לפחות (ימי העבודה אינם חייבים להיות רצופים, או בחודש אחד ולא חייבים להיות ממעסיק אחד). סכום המענק יהיה ההפרש שבין דמי האבטלה המגיעים ליום, אם לא היה עובד בשכר נמוך, ובין מחצית שכרו היומי הממוצע מהעבודה בשכר הנמוך, במגבלות מספר ימים מירבי וסכום המענק. הימים שבעבורם שולם המענק אינם נספרים כימי אבטלה ולכן אינם מופחתים מיתרת התקופה המירבית של אבטלה שמגיעה למובטל. המוסד לביטוח לאומי שולח הודעה לנייד לכל מובטל חדש על האפשרות הזאת.

להסברים בנושא אבטלה באתר ביטוח לאומי לחצו כאן
לקריאת ההסברים אודות התייצבות בלשכת שירות התעסוקה (לשכת התעסוקה) לחצו כאן
לאתר לשכת שירות התעסוקה לחצו כאן
לקריאת ההסברים אודות תנאי הזכאות הרגילים והמיוחדים למובטלים שהוצאו לחל"ת כפוי (ביוזמת המעסיק) לחצו כאן
לקריאת ההסברים באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן

 

Print Friendly, PDF & Email