הודעות ועדכונים 2019

הודעות ועדכונים 2019

 הודעות ועדכונים 2019

 

31.12.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 • העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019
 • דו"ח מס שנתי ליחידים ובעלי עסקים שאינם חברה (טופס 1301) לשנת 2019
 • דו"ח מס שנתי לחברות (טופס 1214) לשנת 2019
 • הפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2020
 • רענון הנחיות – מיסוי תשלומים בתקופת בחירות

29.12.2019 | כנס ירושלים – מצגות והקלטות של המושבים המקצועיים | 19-21.12.19

24.12.2019 | שיתוף פעולה עם חברת חשב – הטבות ייחודיות לחברי לשכה

22.12.2019 | בהמשך לפנייתנו במכרז רשויות מקומיות – יינתן פטור לשנה נוספת

19.12.2019 | תיקון נוהל שר אוצר לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור

19.12.2019 | ביטוח אחריות מקצועית – פוליסה מיוחדת עבור חברי לשכה

19.12.2019 | השקת מאגר אישורים מיוחדים מאושרים על ידי לשכת רו"ח

19.12.2019 | דואגים לרו"ח במגזר הציבורי – מפגש בלשכה לכל רו"ח במגזר ציבורי

18.12.2019 | עוסקים פטורים שלא דיווחו דוחות הצהרת עוסק פטור לשנים 2016 ו-2017

15.12.2019 | משוב בנוגע לאיכות השירות במשרדי מס הכנסה ובהנהלת רשות המסים

12.12.2019 | בקשות לחברות בלשכה

10.12.2019 |  כללי פרסום חדשים לרואי חשבון – מתקדמים!

5.12.2019 | רגע של מס – קיזוז הפסדי הון כנגד רווחי הון

3.12.2019 | ביקור נציגות הלשכה באקוסיסטם של ב"ש

1.12.2019 | בהמשך לפניית הלשכה – נעשו שינויים בנוהל רישוי שירותים פיננסים

28.11.2019 |  הבהרה להמלצת הלשכה בדבר התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

23.11.2019 | מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון המופץ על ידי משווקי משכנתאות לצורך קבלת משכנתא בבנקים

20.11.2019 | הודעת מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון לצורך קבלת רישיון למתן שירותים פיננסיים

17.11.2019 |דחייה נוספת של מועד הדיווח והתשלום התקופתי למע"מ ליום 21.11.19

15.11.2019 | דחיית מועד הדיווח והתשלום לביטוח לאומי ליום 19.11.19

14.11.2019 | דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי למע"מ, מקדמות מ"ה וניכויים ליום 19.11.19

14.11.2019 | הנחייה לגבי פטור מתשלום אגרה שנתית | הנחייה לעניין חומר עזר מותר בבחינות

12.11.2019 | פיצויים בשל "נזק עקיף" – המצב נכון ליום 12/11/2019 | עדכון הנחיות לדיווחי נותני שירותי מטבע 2019

5.11.2019 | הליכי פירוק מרצון חדשים בהתאם לתיקון לחוק החברות 

2.10.2019 | התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1)

27.9.2019 | החלטת הוועד המרכזי  על עדכון ואשרור לכללי ההתנהגות המקצועית ע"פ תקנה 60

26.9.2019 | ההדרכות של רשם העמותות וחל"צ  ומינוי עו"ד קארן שוורץ לסגנית ראש רשות התאגידים

27.9.2019 | עדכונים בדבר הפקדות לקופת גמל לקצבה לעצמאיים | הנושאים הפתוחים מול רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון – מחכים לתשובות הרשות

26.9.2019 | קול קורא להתייחסות הציבור לצורך בהתאמות בכללי הממשל התאגידי ביחס לחברות ללא גרעין שליטה 

24.9.2019 | קול קורא להגשת מועמדות לשמש מפקח על מתמחים

16.9.2019 | תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), תשמ"ו-1986

11.9.2019 | בהמשך לפניית הלשכה – שינוי משמעותי בתנאי הסף במכרז לרו"ח לביקורת בגופים מפוקחים

10.9.2019 |  פעילות וועדת שע"מ/מחשוב, הוועדה לעניינים שוטפים 

9.9.2019 | מדריך לרואה החשבון – הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה דוגמאות להתנהגות מעוררת חשד לפעילות עסקית בעייתית של לקוחותיו של רו"ח

5.9.2019 | רישום ייצוג באמצעות מחשב שע"מ – תהליך חדש ומשופר למייצגים מקושרים    

4.9.2019 | דרושים 300 רואי חשבון חברי לשכה כמפקחים על טוהר הבחירות לכנסת ה-22

3.9.2019 | הודעה חשובה – רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה

3.9.2019 | איגרת הנשיאה – פנייה לחברים להצטרפות למאגר נותני שירותים לבחינות המועצה

3.9.2019 | הוראות חדשות של המוסד לביטוח לאומי – ספטמבר 2019

27.8.2019 | הארכת מועד הגשת התייחסות  ל"קול הקורא" בנושא משך תקופת ההתמחות ומהותה

27.8.2019 |פתיחת מערכת קנס מינהלי למייצגים

26.8.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 • הבהרה להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 2018/14 בנושא השמדת מלאי
 •  הוראת ביצוע מס הכנסה ומע"מ מספר 7/2019 בנושא: חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע"ז – 2016

25.8.2019 |  שינוי שעות הפעילות של מרכז התמיכה של שע"ם 

25.8.2019 | פורסמה טיוטת נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה – הגיבו והשפיעו

22.8.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 • הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים
 • פורסמו טפסים חדשים באתר רשות המסים: 

טופס מס הכנסה (ח) 1399 – הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019

טופס מס הכנסה (י)1399 – הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019 – דיווח ליחיד בלבד

19.8.2019 | עדכונים מוועדת הקשר עם שע"מ – מערכת פניות למשרדים – הוספת קובץ בפניות מייצגים למערכת

19.8.2019 | עדכון מוועדת הקשר עם רשות התאגידים – חידוש חשוב באתר גיידסטאר – אפשרות נוספת לבדוק מי בעלי התפקידים אשר מוסמכים לדווח בשם העמותה

15.8.2019 | לשימושכם – רשות המסים פרסמה טפסי דיווח חדשים / מעודכנים

15.8.2019 | חשוב! ביטול פטור מאגרה שנתית לרשם העמותות

7.8.2019 | פניה בדבר עמדת הלשכה במסגרת ביקורת שמקיים המשרד ברשם החברות שברשות התאגידים

7.8.2019 | הקמת מנגנון ייחודי לטיפול וליווי תהליך קליטת ייפוי כח והרשאות לחיוב חשבון ברשות המסים

7.8.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 1. דוח סיכום פעילות לשנת המס 2018 של רשות המסים בישראל
 2. החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית הראשונה של שנת ​2017
 3. החלטת מיסוי שוק ההון – משיכה לפי סעיף 3(ט1) בנושא: "יתרת זכות" לצרכי יישום סעיף 3(ט1)(6)(ב) לפקודה – החלטת מיסוי בהסכם

29.7.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים

 1. חוזר מס הכנסה מספר 2/2019 בנושא: הוראות סעיף 64 לעניין חברת בית וסעיף 64א לעניין חברה משפחתית
 2. חוזר מס הכנסה 1/2019 בנושא: מניות בכורה – סיווג לפי צרכי מס

23.7.2019 | מצגות ועיתונאות הכנס ה 37 באילת | יולי 2019 | 7-11.7.19

22.7.2019 | חדש! פיילוט מודל מערך חשבוניות מס התחשבנות  (I) המופקות באופן עצמאי

22.7.2019 | עדכונים חשובים מראשות ועדת המסים:

1. הארכת שעות פתיחת המשרדים לצורך קבלת דוחות שנתיים
2. שדרוג היישום "בקשה משותפת לפתיחת תיק באופן מקוון – מפתח" ופרסום הוראה ביצוע
3. מוזמנים לקרוא ולהתעדכן – איך לעמוד בדרישות הדיווח על מטבעות דיגיטליים

14.7.2019 | בואו להשפיע על משך תקופת ההתמחות בראיית חשבון

30.6.2019 |  נדחה בשבוע המועד הראשון להגשת דוחות לקבלת ניהול תקין 2020

26.6.2019 | פרעון שקים על ידי הבנקים – עדכונים חשובים מבנק ישראל

 26.6.2019 | עדכונים מראשות ועדת המסים:

 1.  הטבות מס בישובים לשנת 2019 – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה – עדכון שינויים
 2.  גישה למידע ומסמכים באמצעות סריקת קוד
 3. הגשת הדוחות השנתיים המקוונים לשנת 2018 ליחידים ולחברות החלטת מיסוי בנושא העברת מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו)
 4. הודעת חברה משפחתית על החלפת נישום מייצג בחברה – טופס מעודכן
 5. הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 9/2019 בנושא נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2019

19.6.2019 | הרשאות לחיוב חשבון ברשות המסים – הבהרה

18.6.2019 | הסדר אורכות לגבי הגשת דוחות כספיים לשנת 2018 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2020

17.6.2019 | דברי הסבר לטופס 6111 דיווח אחיד בדוחות כספיים לשנת המס 2018 ואילך

17.6.2019  | ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

16.6.2019 | עדכון בנושא החוק לצמצום השימוש במזומן

13.6.2019 | הוראות חדשות בנושא שיקים ותגובת הלשכה

13.6.2019 | עדכונים בקשר להגשת דיווחים שנתיים ובקשות לניהול תקין במערכת המקוונת

11.6.2019 | שדרוג מערכת  – "הצהרת עוסק פטור"

6.6.2019 | מקבץ עדכונים חשובים מהעת האחרונה בתחומי מס שונים, ביניהם:
✔ הבהרה לגבי רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכח החוק לעידוד השקעות הון, התש"ט – 1959 
✔ מיסוי תשלומים בתקופת בחירות 
✔ תשלום עבור נזקי מלחמה ונזק עקיף 
✔ לבקשתנו נפתח קישור למייצגים המקושרים ועדכונים נוספים

29.5.19 | נפתחה האפשרות למייצגים לשדר דוחות מס 1214 לשנת המס 2018

29.5.2019 | הצטרפו וסייעו בסוגיית תנאי הסף במכרז למינוי רו"ח ברשויות המקומיות

22.5.2019 | עדכונים חשובים מראשות ועדת המסים בנושאים: 

 • הפחתת הון באמצעות רכישה עצמית – החלטת מיסוי בהסכם, מס' 6853/19
 • החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט – החלטת מיסוי שאינה בהסכם, מס' 4429/19

22.5.2019 | דרישה לביטול מעקב אחר נותני שירותי ביקורת באמצעות יישום (אפליקציה)

21.5.2019 | הגברת האכיפה בגין אי דיווח דו"ח שנתי מסכם לאיחוד עוסקים

20.5.2019 | שינוי תנאי מכרז למתן שירותי ראיית חשבון בשל השגות הלשכה

 20.5.2019 | השגות הלשכה הובילו לשינוי מכרז משרד רה"מ למתן שירותי ראיית חשבון 

20.5.2019 |  עתירת לשכת רואי חשבון נגד רשות החברות הממשלתיות

16.5.2019 | מצגות והקלטות מכנס עמותות ומלכ"רים | 29.4.19 | כפר המכביה

15.5.2019 | עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם מע"מ

14.5.2019 | הטבה לחברי לשכה – שיתוף פעולה עם בנק לאומי

7.5.2019 | הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה – 11.06.2019

6.5.2019 | הענקת תואר נשיא כבוד ע"י הוועד המרכזי לרו"ח עופר מנירב

1.5.2019 | תכנית המנטורינג של פורום הצעירים יוצאת לדרך

1.5.2019 | חוברת מטריית המידע יוני 2019 – כלי עזר חשוב בעבודת רואה חשבון –  ניתן להזמין עד יום 20.5.19

30.4.2019 |  מפגש תקופתי עם ממוני מע"מ תל אביב  – 6.5.2019

30.4.2019 | פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2018

17.4.2019 | ביטול ההחלטה וחזרה לשגרה – עבודות הביקורת ברשויות לשנת 2018

16.4.2019 | הארכת מועד לקול קורא להקמת מאגר רואי חשבון בעיריית ירושלים

15.4.2019 | הטלת קנס מינהלי במס הכנסה – חובת השימוע – שלב ביצוע

11.4.2019 | הזמנה להצעת מועמדות לתפקיד מנכ"ל/ית הלשכה

11.4.2019 | בקשות לחברות בלשכה

3.4.2019 | הוראות חדשות של המוסד לביטוח לאומי

3.4.2019 | מקשיבים לנו בחשכ"ל – הקפאת מכרז לשירותי ביקורת

31.3.2019 | הסדר האורכות למייצגים – דוחות לשנת המס 2018

28.3.2019 | הישג ללשכה – הארכת תוקף נוספת בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

26.3.2019 | שולחן עגול עם רשות המסים – החוק לצמצום השימוש במזומן

26.3.2019 | חידושים במוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודה 

25.3.2019  | הזדמנות אמיתית להשפיע על עתיד המקצוע

20.3.2019 | רענון הנחיות – מיסוי תשלומים בתקופת בחירות 

20.3.2019 | כלי עבודה חדש – יישום למניעת גניבת זהות מנישומים 

20.3.2019 | ביטול מכרז למתן שירותי ראיית חשבון בשל השגות הלשכה

19.3.2019 | סקר בחינת מדיניות רשם העמותות – אישור ניהול תקין

18.3.2019 | עזבון המנוח שמעיה בטש ז"ל

17.3.2019 |  הזדמנות חד פעמים וייחודית – הסמכה ל'מבקר פנימי מוסמך"

17.3.2019 | דעתכם חשובה לנו – ריענון נושאי בחינות מועצת רואי חשבון 

13.3.2019 | הודעה חשובה אודות הרשאות לחיוב חשבון לרשויות המס

11.3.2019 | שימו לב – אין להטיל קנס מנהלי במס הכנסה בטרם שימוע

7.3.2019 | מצגת הדרכה לשימוש במערכת "חריגי דיווח למייצג"

5.3.2019 |עדכון בדבר הגשת דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח (בנושא מע"מ ומכס) לשנת 2018 

26.2.2019 | משיכות בעלים וחברות ארנק לפי חוק ההסדרים לשנת 2017 – הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי

25.2.2019 | בקשות לחברות בלשכה – 15.2.2019

25.2.2019 | אישור ניהול תקין לשנת 2020

24.2.2019 | הלשכה פועלת נגד ההחלטה לביטול מיקור חוץ בביקורת פנים

21.2.2019 | טופס 417 – בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה המרכזית

18.2.2019 | הוארך המועד להגשת מועמדויות לתפקידים בוועדת המשמעת לפי חוק רואי חשבון

18.2.2019 | אגרת הנשיאה – עיקולים נרחבים ללקוחות נורמטיביים – עד מתי?

.2.2019  אישור על קבלת מחאה או מזומן במשרדי מע"מ – מסמך חדש

18.2.2019 |   חוברת "מטרית המידע" – גיליון מס' 72  – מרץ 2019

11.2.2019 | ממצאי המוסד לסקירת עמיתים ליישום התקן בדבר מכתב התקשרות

11.2.2019 | מערכת להסמכת מייצג לעריכת תאום מס באינטרנט

3.2.2019 | מובילים שינוי – לשכת רו"ח עם הפנים לצעירים

3.2.2019 | מועדי הדיווח לשנת המס 2019

31.1.2019 | עמדת הלשכה בנוגע לחוזר רשות החברות הממשלתיות על ביקורת פנימית בהעסקה פנימית בלבד

30.1.2019 | בקשות לחברות בלשכה | 30.1.2019

29.1.2019 | הפחתת תעריפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

28.1.2019 | חודש אחרון לפעילות מערכת שע"מ הישנה

28.1.2019 | שואלים ומשתפים את החברים – שיפור השירות וצמצום הבירוקרטיה ברשם החברות

24.1.2019 | הבהרות בנושא יישום הלכת קיס – מיסוי הכנסות מתשר של מלצרים

23.1.2019 | נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון יוצאת לדרך

16.1.2019 | כלי עבודה יעילים וחדשים לעבודת רואי החשבון  – רשות התאגידים

16.1.2019 | דחיית מועד הדיווח המקוון לתאריך 21.1.19

15.1.2019 | שידור דוחות 102 למס הכנסה בקובץ

10.01.2019 | פורום צעירי הלשכה מזמין אתכם למופע פתיחת שנה | 29.1.2019

10.01.2019 | הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה

10.01.2019 | עדכון על מערכת שע"מ

9.01.2019 | רגע של מס – חוק צמצום השימוש במזומן

9.01.2019 | מנוי ב"יפעת מכרזים" במחיר מיוחד רק לחברי לשכה

8.01.2019 | תמחור בעייתי הוביל לביטול מכרז ביקורת פנימית במשרד החקלאות

1.01.2019 | נוסח הצהרות לפי תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)

 

ליחצו להודעות ועדכונים משנת 2018