ועדות

ועדות

הוועדה הארצית להיגוי וטיפול במגזר הדתי החרדי

הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים

פועלת על מנת לסייע למשרדים הקטנים בהעמדת כלים מידע ותמיכה בכל הנדרש לצורך הפרקטיקה המקצועית. יו"ר: אימאן זועבי.

הוועדה לבחינת עתיד המקצוע לאור ההתפתחויות הטכנולוג

הוועדה להגדלת מספר חברי הלשכה

הוועדה להיגוי התקינה בביקורת

עוסקת בניהול תהליך התקינה בביקורת מבחינת תכנית עבודה, סדרי עדיפויות ועקרונות מנחים. יו"ר: מר אלי גולדשטיין

הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים בלשכה

הוועדה לטיפול בתחום הערכות שווי

הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי

אחראית על גיבוש עמדת הלשכה בנושא תקינת החשבונאות והדיווח הכספי, הן לגבי תקני חשבונאות בישראל והן לגבי תקנים בינלאומיים. יו"ר: יעל ג'רסי.

הוועדה למתן מענה להצעות חקיקה

הוועדה לענייני השכיר במגזר הציבורי

הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות(ועדת האתיקה)

עומדת לרשות החברים בכל מקרה של ספק או הבהרה לגבי יישום כללי ההתנהגות המקצועית שנקבעו על פי תקנה 60. יו"ר הוועדה: רו"ח אריה רפופורט

הוועדה לשינוי חקיקה בתחום החיסיון

המועצה המקצועית

המכון להשתלמויות וללימודי תעודה

המרכז לבוררות וגישור - הוועד המנהל

ועדה לטיפול בבעיות מס של מוסדות ציבור ומלכ"רים

מופקדת על הקשר עם רשות המסים בנושא תאגידים וישויות שלא למטרת רווח. יו"ר: גב' טובה הילמן.

ועדה לטיפול בגמלאים

אחראית על הקשר עם גמלאי הלשכה, לרבות ארגון הרצאות, פעילויות רווחה ופעילויות חברתיות. יו"ר: מר עזי איזבצקי.

ועדה לטיפול בהערכות שווי

מופקדת על התחום המקצועי של הערכות שווי במסגרת הדיווח כספי, על מנת לשפר ולפקח על איכות הערכות השווי.

ועדה מקצועית לבחינת חשבי שכר

אמונה על הקשר עם מוסדות הלימוד המכשירים חשבי שכר, לרבות פיקוח על תכניות הלימודים והבחינות. יו"ר: מר אורי מורד.

ועדת ביקורת

ועדת הקשר עם מס ערך מוסף

אחראית על הקשר עם רשות המיסים בנושא מע"מ. יו"ר: גב' ליאת נויברט-פייג.

ועדת השתלמויות ארצית

ועדת התקשרויות ובחינת רכש

ועדת כנסים ארצית

מארגנת כנסים קבועים ברמה הארצית למימוש מטרות הלשכה במישור המקצועי והחברתי, בהתאם לתזכיר ההתאגדות. יו"ר: איריס שטרק סיו"ר: דפנה ברזילי

ועדת מיחשוב

ועדת קשר עם ביטוח לאומי

מטפלת באופן שוטף בסוגיות שמעלים החברים בנוגע למוסד לביטוח לאומי וכן מפיצה מידע וסוגיות לחברים בנושאים האמורים. יו"ר: גב' אורנה צח גלרט.

ועדת קשר עם מערכת השע"מ ברשות המסים

אחראית על הקשר עם מערכת השע"מ ברשות המסים. מטפלת באופן שוטף בשירותים שמעמידה המערכת לרואי החשבון המייצגים, והסוגיות השונות הנוגעות לצרכי המייצגים בכל הנוגע למערכות המידע של רשות המסים. יו"ר: מר חנוך בהגאון.

ועדת קשר עם רשות התאגידים

מטפלת בקשר השוטף והסדרת הממשקים בין רואי החשבון המבקרים לבין רשות התאגידים במשרד המשפטים, לרבות רשם החברות, רשם העמותות ורשם ההקדשות, לרבות הסדרי אורכות, גיבוש חומר מקצועי להפצה לחברים ומעורבות מעמיקה בתהליכי חקיקה ורגולציה. יו"ר: גב': טובה הילמן.

ועדת קשרי ממשל ורגולציה

ועדת תביעות

ועדת תרבות ורווחה

מטפלת בייזום וארגון פעילות חברתית ואירועי תרבות ורווחה. יו"ר: מר אורי בארי.

מערך השמה בלשכה עבור השכירים

פורום (במה) לבירור ובחינה של נושאי מס מזדמנים שונים

צוות בחינת הנחות,פטור מתשלום לנבחרי ציבור ופעילים

צוות מול החשב הכללי לעניין מכרזים לרואי חשבון

ראשות ועדת המסים וועדת הקשר עם רשות המיסים

מטפלת במכלול סוגיות המיסוי, בשאלות הנוגעות לחברי הלשכה בעיסוקם המקצועי, מתן שירות לחברים בתחומי המיסוי וסיוע בחקיקת המס בכנסת. יו"ר: אריה פונדק.