ירושה גרמנית - לשכת רואי החשבון

ירושה גרמנית

משקיעים או גרים בגרמניה? יש להביא בחשבון את מס הירושה המקומי, העשוי להגיע לעשרות אחוזים > אייל כרמי

ישראלים רבים העוזבים את הארץ או משקיעים בעסקים ובנדל"ן בחו"ל, צריכים להביא בחשבון את מס הירושה העלול לחול עליהם. מס זה עשוי להיות קריטי במיוחד כאשר אין אמנות מס רלוונטיות לעניין מיסי ירושה בין מדינת ישראל לבין מדינות אלה, והן מחייבות במס הנהוג אצלן בדין הפנימי. הדבר רלוונטי בגרמניה, המהווה מדינת הגירה בעדיפות גבוהה לישראלים.
גרמניה אינה מטילה מס עיזבון אלא מס ירושה. בניגוד למס עיזבון, מס ירושה אינו מוטל על העיזבון עצמו אלא על היורש. לאור זאת, על כל יורש לשלם את מיסי הירושה הגרמניים על העיזבון שקיבל. בגרמניה יש מערכות ירושה ומס מתנה. כלומר: סכום העיזבון והמתנות בין אותם אנשים בתוך עשר שנים מצטברים עד ליום הפטירה, כך שמס הירושה חל גם על המתנה.
לדוגמא: פלוני מעניק מתנה לילדו היחיד בשנת 2010, נפטר בשנת 2019 ומשאיר את עזבונו לילדו. שווי המתנה והירושה שקיבל הבן במצטבר, יילקחו בחשבון על מנת לחשב את המס. אם פלוני היה נותן את המתנה בשנת 1999, אז היה חל הפטור ממס פעמיים, הן בגין הירושה והן בגין המתנה, ושיעור המס (הפרוגרסיבי) עשוי היה להיות נמוך יותר.
כאשר היורשים או המוריש הם תושבי גרמניה, יחול מס ירושה על כל נכסי הירושה, גם אלו הנמצאים מחוץ לגרמניה. יחיד נחשב תושב מס בגרמניה אם, בין היתר, יש לו בית מגורים או שהוא נוהג לגור בגרמניה; הוא אזרח גרמני שלא התגורר בחו"ל במשך חמש שנים רצופות ללא מגורים בגרמניה; הוא אזרח גרמני המועסק ברשות גרמנית בחו"ל (למשל שגרירות גרמניה). יש לשים לב, כי יחיד תושב ישראל שבבעלותו דירת מגורים בגרמניה שאינה מושכרת ופנויה לשימושו, עלול להיחשב לתושב גרמניה לעניין מס הירושה.
כאשר הן המוריש והן היורשים אינם תושבי גרמניה, מס הירושה יחול רק על נכסים מסוימים הנמצאים בגרמניה –מס סיטוס. הנכסים עליהם חל המס במקרה זה כוללים, בין השאר: נדל"ן, נכסים המשמשים לפעילות תעשייתית או מסחרית (כאשר יש מוסד קבע או נציג קבע בגרמניה), אחזקה מהותית במניות בחברה שמשרדה הרשום או מקום הניהול המרכזי שלה הוא בגרמניה, וזכויות הנובעות משותפות סמויה לרבות הלוואות משתתפות ברווחים.
משווי נכסי הירושה חייבי המס יופחתו משכנתאות, חובות שכירות וחובות אחרים, המובטחים במישרין או בעקיפין בנדל"ן מקומיים או בזכויות שקולות (לאור זאת, לעניין מס הירושה, ייטיב המשקיע אם ידחה את פירעון קרן המשכנתא למועד מימוש הנכס). יש לשים לב, כי רוב ההשקעות הפיננסיות הפרטיות (למשל מזומנים בחשבון, קרנות הנסחרות בבורסה, מניות, איגרות חוב) בגרמניה אינן חייבות במס סיטוס מוגבל זה. עם זאת, המוסד הפיננסי ישחרר נכסים מסוג זה רק לאחר שקיבל אישור מרשויות המס על כך.
במקרה של חבות מס בלתי מוגבלת יחול פטור בהיקף ניכר, בהתאם לקרבה בין היורש למוריש. בן/בת הזוג ייהנו מפטור בסך 500 אלף אירו, ילד/ילדה ייהנו מפטור בסך 400 אלף אירו, הורה/סב ייהנו מפטור בסך 100 אלף אירו. הפטור הוא אישי וניתן עבור כל ירושה בנפרד (בגין כל יורש).
במקרה של מיסוי תושב חוץ (חבות מס מוגבלת) – עד חודש יוני 2017, הפטור ממס הוגבל ל-2,000 אירו בלבד. בעקבות פסק דין שהשווה בין הפטורים הניתנים למס ירושה מוגבל לבין מס ירושה בלתי מוגבל, נכנס ביוני 2017 לתוקפו שינוי חקיקה הקובע, כי החלק הפטור ממס יינתן גם במקרים של מיסוי תושב חוץ בחבות מס מוגבלת (מיסוי סיטוס), אך יהיה כפוף להפחתה.
לדוגמא: ביתו של המנוח בזמן הפטירה היה בארה"ב. בעת מותו, המנוח היה בעל דירה במינכן ששימשה להשכרה, בשווי של 300 אלף אירו. שווי כל עיזבונו היה מיליון אירו. המוריש מוריש את כל עזבנו לבתו. גרמניה ממסה רק את שווי הדירה בגרמניה. עם זאת, הסכום הפטור ממס בסך 400 אירו אינו מוענק במלואו. במקום זאת, הוא מופחת בהתאם ליחס חלק משווי העיזבון שאינו חייב במס עיזבון מכלל שווי העיזבון, ועל כן יהיה 120אלף אירו בלבד.
שיעורי מס הירושה הגרמניים תלויים בקשר המשפחתי בין המנוח למוטב ובגובה הירושה שיעור המס החל על בן/בת זוג, הורה או צאצא, נע בין 7% (עד 75 אלף אירו) ל-30% (מעל 26 מיליון אירו); על אחים הוא בין 15% ל-43%; ובהעדר קרבה משפחתית שיעור המס יהיה בין 30% ל-50%, בהתאמה.
המלצתנו היא לכל אדם עם זיקה מסוימת לגרמניה, תושבות או רכוש, לבדוק את החשיפה לחבות מס הירושה כחלק בלתי נפרד משיקולי המס שלו. יש לפעול על מנת לצמצם ככל הניתן חשיפת מס זאת.

רו"ח אייל כרמי, ארצי-חיבה-אלמקייס-כהן פתרונות מיסוי

Open chat