5.10.2020

 

מורי דרך  

 

 

סעיף 6 לחוק הביטוח הלאומי קובע שמבוטחים העוסקים בסוג עבודה ובתנאי עבודה המפורטים בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב-1972 (להלן: צו סיווג מבוטחים, או צו סיווג, או הצו), ייחשבו לעובדים שכירים במוסד לביטוח לאומי.

 

תיקון לתוספת הראשונה לצו בתוקף מיום 1.9.2020

ביום 26.8.2020 פורסם ברשומות צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון), התש"ף-2020, בתוקף מיום 1.9.2020, שמוסיף לתוספת הראשונה לצו שני סוגי נותני שירותים שלא נכללו בעבר, כדלקמן:

 

  1. מורי דרך המדריכים תיירים בכלי רכב שבבעלותם (רכבי אשכול) – תיקון פריט 7 בצו.
  2. הצוותים הטכניים והאמנותיים בהפקות קוליות או חזותיות (עובדי במה) – הוספת פריט 15 לצו.

 

התיקון חל על כל הסכם שכלול בתנאי הצו של שני סוגי נותני השירותים, כולל הסכם שנכרת לפני יום התחילה, שהוא כאמור 1.9.2020.

 

המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות לעניין התיקון בצו באתר האינטרנט ביום 13.9.2020 וחוזר ביטוח מספר 1478 ביום 1.10.2020 (צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים – הרחבה ותיקונים). החוזר כולל נספח עם רשימת עיסוקים במסגרת הפקות קולנוע וטלוויזיה ובמסגרת עבודות במה ומדגיש שזו אינה רשימה סגורה.

 

הנוסח עד 31.8.2020: מורה דרך, למעט מורה דרך המדריך תיירים בכלי רכב שבבעלותו, מלווה רפואי ומלווים אחרים בטיולים המאורגנים על ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות – אם משולם גמול בעד העבודה. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה.

הנוסח מיום 1.9.2020: מורה דרך, מלווה רפואי ומלווים אחרים בטיולים המאורגנים על ידי מוסדות, גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות – אם משולם גמול בעד העבודה. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה.

מורי דרך בעלי רכבים שלא היו כלולים במסגרת הצו עד אוגוסט 2020, כלולים במסגרת הצו החל מיום 1.9.2020 ואילך.

יש לשים לב, שמורי דרך בעלי רכבים, שלפני 1.9.2020 עסקו גם בהדרכה ללא הרכב שברשותם, כלולים בצו בנוסח הקודם.

 
לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון) התש"ף-2020 לחצו כאן
לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 לחצו כאן

 

יישום בפועל

לפעמים מורי הדרך ומלווים בטיולים הם שכירים (מקבלים תלוש משכורת). לפעמים לא מתקיימים יחסי עבודה, אך מורי הדרך ומלווי הטיולים כלולים בתנאי הצו, וגם הם נחשבים עובדים שכירים לעניין חוק הביטוח הלאומי.

בין אם מורי הדרך שכירים ומקבלים משכורת, או שהם עצמאים במס הכנסה וכלולים בסוג העבודה המפורט בצו סיווג מבוטחים – הם נחשבים לעובדים שכירים בדרך כלל אצל "מעסיקים" רבים מאוד (כולל לעניין הביטוח הלאומי בלבד לפי הצו). בתביעה לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה הם חותמים על הצהרה על הפסקת העבודה.

 

הנחיות שפורסמו בחודש מרץ 2020 בעניין דמי אבטלה למורי דרך

הביטוח הלאומי בשיתוף עם אגודת מורי הדרך וארגון מורשת דרך, פרסם הנחיות לתשלום דמי אבטלה למורי דרך שהכנסתם ירדה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והמשבר בענף התיירות הנכנסת והיוצאת.

להנחיות באתר המוסד לביטוח לאומי לחצו כאן

 

חוזר ביטוח 1478 לעניין מורי הדרך שבבעלותם רכב אשכול

חוזר ביטוח 1478 מיום 1.10.2020 מבהיר, שהחל מתאריך 1.9.2020 ואילך, מורי הדרך שבבעלותם רכב אשכול יכולים לצבור תקופת אכשרה בביטוח אבטלה.

לחוזר ביטוח 1478 מיום 1.10.2020 לחצו כאן

 

חובת הדיווח ותשלום דמי הביטוח של המעסיקים הרלוונטיים לתיקון 

על פי החוזר ולפי מידע נוסף שמסר הביטוח הלאומי, ניתן אישור חריג לדחות את הדיווח ואת תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות (להלן: דמי ביטוח) עד יום 15.1.2021, למי שמוגדר על פי הצו כמעסיק, בעד העובדים שנוספו בתיקון לצו – בגין חודשי ההעסקה: ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2020.

 

המוסד לביטוח לאומי מאפשר למעסיקים לפי הצו זמן התארגנות לתיקון החקיקה, אך המעסיק רשאי לדווח ולשלם את דמי הביטוח גם בשוטף.

 

למדווחים לראשונה לפי צו סיווג מבוטחים בשל התיקון האמור, חשוב להזכיר, כי יש לדווח בחוזה דיווח נפרד בקוד מספר 9. עם קליטת הדיווח הראשון ייפתח חוזה דיווח נפרד באופן אוטומטי לדיווח על עובדים אלה. נוסף על הדיווח החודשי, יש להעביר למוסד לביטוח לאומי את פרטי העובדים שכלולים בצו סיווג מבוטחים בטופס 652, בדיווח רבעוני.

 

 

Print Friendly, PDF & Email