משבר הקורונה – מערך הסיוע בסוגיות חשבונאיות ובביקורת

משבר הקורונה – מערך הסיוע בסוגיות חשבונאיות ובביקורת

 

הקמנו מערך סיוע ייעודי בסוגיות העולות עקב משבר הקורונה בתחומי חשבונאות ודיווח כספי וכן ביקורת וסקירה של דוחות כספיים.

מערך סיוע זה יפעל לצד “אשנב לפרקטיקה” אך יתמקד בסוגיות האמורות ויהיה ללא עלות כספית לחבר/ה הפונה לסיוע.

מטרת מערך הסיוע היא לתת תשובות מהירות לפניות חברי לשכה בסוגיות האמורות. 

פניות יש להעביר אל רו”ח דין קריספין, סגן ראש הסגל המקצועי, באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: din@icpas.org.il

יודגש כי מטרת התשובות היא סיוע ביישום הכללים המקצועיים הקיימים בנסיבות המתוארות בפניות והקשורות למשבר הקורונה, הן משקפות רק את דעתם של חברי מערך הסיוע שטיפלו בהן, אין בה משום קביעת כלל מקצועי המחייב רואה חשבון בעבודתו המקצועית והיא אינה באה במקום שיקול דעת מקצועי הנדרש מרואה חשבון המסתייע בה.

  

שאלות ותשובות:

הפניית תשומת לב בדוח רואה החשבון המבקר לאי וודאות עקב משבר הקורונה  – פניה מס’ 1

הפניית תשומת לב בדוח רואה החשבון המבקר לאי וודאות עקב משבר הקורונה – פניה מס’ 2

הפניית תשומת לב בדוח רואה החשבון המבקר לאי וודאות עקב משבר הקורונה – פניה מס’ 3

הפניית תשומת לב בדוח רואה החשבון המבקר לאי וודאות עקב משבר הקורונה – פניה מס’ 4

דוגמאות לנוסח הפנית תשומת לב (בקשר למשבר הקורונה) בדוח רואה החשבון המבקר של תאגידים מדווחים

התייחסות בהצהרות בכתב לאי וודאות עקב משבר הקורונה – פניה מס’ 5

נוהלי סקירה על מידע כספי ביניים לרבעון הראשון של שנת 2020 – פניה מס’ 6

הפניית תשומת לב לאי ודאות עקב משבר הקורונה בדוח סקירה לרבעון הראשון של שנת 2020 – פניה מס’ 7