5.10.2020

 

עובדים עצמאים בעולם התרבות (עובדי במה)

 

סעיף 6 לחוק הביטוח הלאומי קובע שמבוטחים העוסקים בסוג עבודה ובתנאי עבודה המפורטים בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב-1972 (להלן: צו סיווג מבוטחים, או צו סיווג, או הצו), ייחשבו לעובדים שכירים במוסד לביטוח לאומי.

 

תיקון לתוספת הראשונה לצו בתוקף מיום 1.9.2020

 

ביום 26.8.2020 פורסם ברשומות צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון), התש"ף-2020, בתוקף מיום 1.9.2020, שמוסיף לתוספת הראשונה לצו שני סוגי נותני שירותים שלא נכללו בעבר, כדלקמן:

 

  1. מורי דרך המדריכים תיירים בכלי רכב שבבעלותם (רכבי אשכול) – תיקון פריט 7 בצו.
  2. הצוותים הטכניים והאמנותיים בהפקות קוליות או חזותיות (עובדי במה) – הוספת פריט 15 לצו.

 

התיקון חל על כל הסכם שכלול בתנאי הצו של שני סוגי נותני השירותים, כולל הסכם שנכרת לפני יום התחילה, שהוא כאמור 1.9.2020.

 

המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות לעניין התיקון בצו באתר האינטרנט ביום 13.9.2020 וחוזר ביטוח מספר 1478 ביום 1.10.2020 (צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים – הרחבה ותיקונים). החוזר כולל נספח עם רשימת עיסוקים במסגרת הפקות קולנוע וטלוויזיה ובמסגרת עבודות במה ומדגיש שזו אינה רשימה סגורה.

 

נוסח הצו החל מיום 1.9.2020: איש צוות מקצועי, הנמנה עם עובדי הצוות הטכני או האמנותי בהפקה קולית או חזותית (בנוסח הצו אין החרגה של הקלטה או צילום לצורכי פרסומת, כמו שיש לגבי האמנים), אם הסכם העבודה בכתב (כולל הסכם שנכרת לפני 1.9.2020), נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או לסדרה של חמישה ימי הפקה לפחות; ובהופעות באמצעי תקשורת ציבוריים – הסכם העבודה בכתב נערך מראש לסדרה של שלושה ימי הפקה בחודש לפחות (למעט אם חל עליהם הצו להלן שחל גם על המורים והמדריכים).

המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה לפי ההסכם.

תנאי הצו של האמנים זהים לתנאי הצו של עובדי הבמה.

 

מועסקים באמצעי תקשורת ציבוריים

מרצה, מורה או מדריך וכן אחרים המועסקים באמצעי תקשורת ציבוריים, אם הסכם העבודה נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או למתן סדרה של שבע הופעות, או שבע הרצאות או שבעה שיעורים לפחות, הכול לפי העניין. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה.

 

אמנים

כל הופעה אמנותית או בידורית של אמן, או הנחיה במופע, לרבות משחק, שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות וכן כל הופעה בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או צילום למעט הקלטה או צילום לצרכי פרסומת, אם הסכם העבודה בכתב נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או לסדרה של חמש הופעות לפחות; ובהופעות באמצעי תקשורת ציבוריים  – הסכם העבודה בכתב נערך מראש למתן סדרה של שלוש הופעות בחודש לפחות (למעט אם חל עליהם הצו לעיל שחל גם על המורים והמדריכים).

המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה לפי ההסכם.

 

יישום בפועל לאמנים

  • המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 1.5.2018 חוזר ביטוח 1456 בנושא הצו. להלן מתוך החוזר:

באשר לתקופת הסכם ההעסקה, נקבע כי ההתקשרות היא לתקופה של רבע שנה לפחות או חמש הופעות לפחות בתוך תקופה של 12 חודשים.

לעניין דמי אבטלה נקבע כי תובע דמי אבטלה יצרף אישור על תקופת ההעסקה ופירוט השכר החייב בדמי ביטוח או אישור ממקום ההעסקה הכולל פירוט של חודשי ההעסקה וגובה השכר החודשי, וכן יצרף הצהרה חתומה על ידו, המצורפת לחוזר. הובהר בחוזר שכאשר המשלם לא ניכה דמי ביטוח לפי הצו, פקיד הביטוח והגבייה יפנה אליו בטרם ביצוע קביעות או הפעלת סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי.

לחוזר 1456 מיום 1.5.2018 בנושא אמנים – צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים לחצו כאן

  • בחודש אפריל 2019 הגיעו ארגוני השחקנים והמפיקים להסכמות עם הביטוח הלאומי לגבי התנאים שבהם האמנים כלולים בצו בעת הפקה בקולנוע או בטלוויזיה.

 

  • המוסד לביטוח לאומי פרסם בחודש מרץ 2020 הבהרות לעניין תביעות לדמי אבטלה של אמנים בזמן משבר הקורונה. האמנים מצרפים לתביעה לדמי אבטלה טופס 1516 שכולל בין היתר גם את סיבת הפסקת העבודה ומועד הפסקת העבודה וכן מועד הכוונה לחזור ולהופיע. לדף הסבר באתר המוסד לביטוח לאומי לאנשי אמנויות הבמה לחצו כאן

 

פרסום בעניין עובדי במה באתר הביטוח הלאומי מיום 13.9.2020

הפרסום מבהיר שעובדים עצמאים בעולם התרבות זכאים לדמי אבטלה רק לאחר שיצברו לפחות 6 חודשי עבודה החל מיום 1.9.2020. כלומר, החל מחודש מרץ 2021 הם יוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה.

עוד מובהר בפרסום כי לקבלת דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה יש לצבור 6 חודשי עבודה בעבודת הפקה. עבודת הפקה – היא עבודה תחת הסכם של 3 חודשים לפחות (לחזרות ולהופעות), או תחת הסכם של 5 ימי הפקה לפחות. אם מדובר בעבודה באמצעי התקשורת הציבוריים, מדובר בעבודה תחת הסכם של לפחות 3 ימי הפקה בחודש. כל החודשים שהם תחת ההסכם מוכרים כעבודת הפקה.

אם תקופת העבודה של עובד במה היא, למשל, מיום 30.9.2020 ועד 1.2.2021 (כולל יום זה) – תקופה זו תוכר כ-6 חודשי עבודה לצורך תקופת האכשרה לדמי אבטלה: החודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020, ינואר ופברואר 2021. זאת, כיוון שחודש שבו יש יום עבודה אחד לפחות נחשב לחודש עבודה לעניין תקופת אכשרה לדמי אבטלה.

על פי הפרסום, סכום דמי האבטלה מחושב לפי ממוצע השכר כעובדים עצמאיים ב-6 חודשים אחרונים.

 לפרסום באתר המוסד לביטוח לאומי מיום 13.9.2020 בנושא עובדים עצמאיים בעולם התרבות יכולים לצבור תקופת אכשרה לקבלת דמי אבטלה לחצו כאן

 

הערות בהקשר לפרסום ולדוגמה

  1. לעניין הזכאות לדמי אבטלה בחודש מרץ 2021 מדובר בעצמאים בלבד שאין להם תקופת אכשרה כשכירים בעבודה אחרת.
  2. המעסיק אמור לדווח למוסד לביטוח לאומי על המועד שבו בוצעה העבודה בפועל (החל מחודש ספטמבר 2020) ולתת לנותן השירות אישור על העבודה לפי תנאי הצו החל מחודש ספטמבר 2020.
  3. הזכאות לדמי אבטלה תלויה בכללי הזכאות של המבוטח עצמו, כמו למשל תושבות וגיל.

 

חוזר ביטוח 1478 מיום 1.10.2020

משמעות תיקון הצו לפי החוזר – הכנסת קבוצות נוספות למעמד של עובדים שכירים לעניין חוק הביטוח הלאומי המקנה להם ביטוח לענף אבטלה, החל מיום 1.9.2020. החל מיום 1.9.2020, כל מבוטח שצורף בתיקון הצו, שעובד בתנאי ההעסקה שבצו, יתחיל לצבור תקופות אכשרה בביטוח אבטלה.

לחוזר 1478 בנושא צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים – הרחבה ותיקונים מיום 1.10.2020 לחצו כאן

 

רשימת עיסוקים שאינה רשימה סגורה שמפורסמת בחוזר

הפקות טלוויזיה וקולנוע – צלם, פוקוס פולר/ע. צלם, קלאפר/לואדר, טכני דיגיטל – DT, תאורן, בסטבוי תאורה/ע. תאורן ראשון, עוזר תאורה, גריפ, בסטבוי גריפ/ע' גריפ ראשון, עוזר גריפ, מקליט/סאונדמן, בום מן, בקליינר/עוזר סאונד, ע. במאי 1,2,3, מנהל תסריט, מנהל אומנותי, מעצב אומנותי, סט דקורטור/פרופס מאסטר/קניין, דרסר/פרופס, עוזר דרסר/פרופס/ארט, מתאם/ת ארט, צייר תפאורה, מעצבת תלבושות, מלבישה ראשית, עוזרת מלבישה, מאפרת ראשית, מאפרת, עוזרת מאפרת, מנהל לוקיישן, מנהל מחנה, עוזר הפקה+רישיון רכב כבד, עוזר הפקה, מתאמת, מפיק בפועל ומנהל הפקה.

במה – מנהל במה, מנהל הצגה, בקליינר, תאורן, טכנאי וידאו, סאונדמן, מפעיל לייזר, עובדי בינוי במות, מפיק טכני, טכנאי גנרטור, עוזר הפקה, מנהל הצגה, מנהל במה, עובד במה, מפעיל פולו, עוזר במאי, מנהל חזרות, מלבישה, רקויזיטור/סדרן אביזרים, פאנית/ מאפרת, מנהל טכני ומפיק בפועל.

 

חובת הדיווח ותשלום דמי הביטוח של המעסיקים הרלוונטיים לתיקון

 

על פי החוזר ולפי מידע נוסף שמסר הביטוח הלאומי, ניתן אישור חריג לדחות את הדיווח ואת תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות (להלן: דמי ביטוח) עד יום 15.1.2021, למי שמוגדר על פי הצו כמעסיק, בעד העובדים שנוספו בתיקון לצו – בגין חודשי ההעסקה: ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2020.

 

המוסד לביטוח לאומי מאפשר למעסיקים לפי הצו זמן התארגנות לתיקון החקיקה, אך המעסיק רשאי לדווח ולשלם את דמי הביטוח גם בשוטף.

 

למדווחים לראשונה לפי צו סיווג מבוטחים בשל התיקון האמור, חשוב להזכיר, כי יש לדווח בחוזה דיווח נפרד בקוד מספר 9. עם קליטת הדיווח הראשון ייפתח חוזה דיווח נפרד באופן אוטומטי לדיווח על עובדים אלה. נוסף על הדיווח החודשי, יש להעביר למוסד לביטוח לאומי את פרטי העובדים שכלולים בצו סיווג מבוטחים בטופס 652, בדיווח רבעוני.

 
 
 
לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון) התש"ף-2020 לחצו כאן
לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 לחצו כאן