פרופיל הלשכה

פרופיל הלשכה

לשכת רואי החשבון בישראל נוסדה ב-1931 ומאגדת בתוכה למעלה מ-14,400 רואי חשבון העוסקים במקצוע. 

הלשכה הינה הארגון היחידי, של בעלי מקצוע חופשי בישראל, העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של המקצוע. 

בנוסף, אנו מקפידים להיות מעורבים בכל הקשור למהלכים הכלכליים והחברתיים במשק, כולל:

  • קיום ועדות קשר עם רשויות המסים, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רבים אחרים.
  • פרסום גילויי דעת וכללי דיווח כספי המחייבים את כל קהיליית העסקים, באמצעות מוסד עצמאי לתקינה חשבונאית שהקמנו, בשיתוף עם רשות ניירות הערך.
  • קיום למעלה מ-100 וועדות מקצועיות וארגוניות בנושאים שונים, ביניהם: ועדות לכללי חשבונאות ותקני ביקורת, מועצה מייעצת, בתי דין, ועדה לפירוש כללי התנהגות ועוד.
  • חברות בארגונים הבינלאומיים הקיימים לסטנדרטים בחשבונאות ולראיית חשבון ובפדרציה העולמית של רואי החשבון.
  • פרסום ספרות מקצועית, ירחון דו-חודשי, חוברות מידע ויומן שנתי מקצועי בתחומי החשבונאות והביקורת וסוגיות בניהול ומיסוי.
  • קיום תהליכי בוררות וגישור באמצעות רואי חשבון, אשר עברו הכשרה בנושא, מרביתם עתירי ניסיון בהליכים אלו.
  • קיום שיפוט משמעתי וועדות לטיפול בתלונות חברי הלשכה, כמו גם טיפול בתלונות לטובת הגנת הציבור ושמירה על רמת שירות מקצועית.
  • קיום תהליכי ביקורת פנימית, בשיתוף עם איגוד המבקרים הפנימיים IIA. עבודתם של המבקרים הפנימיים חשובה מאוד למשק ולכלכלה.
  • סיוע לעלייתם ארצה ולקליטתם של עולים העוסקים בחשבונאות ולקידום סטודנטים מצטיינים ונצרכים במתן מלגות ופרסים, ע"י הקרן למלגות ופרסים של הלשכה.
  • קיום כנסים שנתיים, ערבי עיון, השתלמויות וקורסים במטרה לעדכן את חברי לשכת רואי החשבון בשינויים והתפתחויות בתחומים המקצועיים והחוקיים, לשמור על רמה מקצועית גבוהה, לסייע ולטפח רמת שירות גבוהה לציבור.

לרשימת שירותים הניתנים על ידי רואה חשבון | 
לצפיה בחוק רואה חשבון | 
לצפיה בתקנות ניגוד עניינים | 

 

לדבר הנשיאה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה ה-89 לחצו כאן

לדוח הוועד המרכזי לאסיפה הכללית השנתית הרגילה ה-89 לחצו כאן

לצפיה בתקנון הלשכה המעודכן לחודש דצמבר 2018  לחצו כאן 

לצפיה בתקציב הלשכה לשנת 2021 לחצו כאן

לצפייה בדוחות כספיים ליום 31.12.2019 לחצו כאן

לצפיה בדוחות כספיים של קרן מלגות ופרסים ליד לשכת רו"ח ליום 31.12.2019 לחצו כאן

הצעה לתיקון תקנון הלשכה ב"עקוב אחר שינויים" לחצו כאן