פחות שטרות ומטבעות

פחות שטרות ומטבעות

החוק לצמצום השימוש במזומן ייכנס לתוקפו בתחילת 2019. יש להכיר את המגבלות שנקבעו בו כדי שלא להסתכן בעיצומים כספיים ואף בענישה פלילית

יובל אבוחצירא | 22.08.2018

החוק להגבלת השימוש במזומן ייכנס לתוקף ב¯1.1.19 , במטרה "להביא לצמצום תופעת הכלכלה השחורה בישראל, להיאבק בפשיעה ובהלבנת ההון, ולאפשר שימוש באמצעי תשלום מתקדמים ויעילים", כפי שנאמר בדברי ההסבר להצעת החוק. החוק מטיל איסורים והגבלות על תשלומים במזומן, ועל שימוש בצ'קים והיסבם, על עוסקים (לרבות מלכ"רים) ועל שאינם עוסקים, והכל כפי שהוגדרו מונחים אלו בחוק.

פחות שטרות ומטבעות

"מזומן" הוגדר בחוק כ"שטרי כסף ומטבעות שהם הילך חוקי בישראל, וכן מטבע חוץ". "עוסק" הוגדר בחוק כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר". "אדם שאינו עוסק" הוגדר כ"לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו". עוסק יוכל לתת עד 11 אלף שקל במזומן לעוסק אחר ולאדם שאינו עוסק, ועד 55 אלף שקל במזומן לתייר. אדם שאינו עוסק יוכל לתת עד 50 אלף שקל לעוסק, למי שאינו עוסק ולתייר. תייר יוכל לתת עד 55 אלף שקל במזומן לעוסק.

רואה חשבון ועורך דין לא יקבל במסגרת מתן "שירות עסקי" ללקוח (כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק אישור הלבנת הון) סכום מזומן העולה על 11 שקל או 50 אלף שקל, לפי העניין, לכל תשלום. כמו כן, נאסר לקבל למעלה מ¯11 אלף שקל במזומן כשכר עבודה, תרומה או הלוואה (למעט מגוף פיננסי מפוקח). עוד נאסר לתת מתנה במזומן בסכום העולה על 50 אלף שקל. הגבלות אלו לא יחולו על תשלומים במזומן בין קרובי משפחה (כהגדרתם בחוק) ועל רשויות המדינה שיקבע שר האוצר בצו.

החוק קובע גם הגבלות על השימוש בצ'קים והסבתם, הנוגעות לשכר עבודה, תשלום עבור עיסקה, הלוואה, תרומה ומתנה. עוסק לא יתן ולא יקבל במסגרת עסקו צ'ק מבלי ששמו נקוב עליו כמקבל או כמי שהצ'ק הוסב אליו. מי שאינו עוסק, לא יוכל לקבל צ'ק כזה בסכום העולה על 5,000 שקל; חל עליו איסור מוחלט לתת צ'ק כזה לעוסק. אדם לא יסב צ'ק ולא יקבל צ'ק מוסב, מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בו.

תאגיד בנקאי, בנק הדואר ובעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי - לא ייראו כמקבל תשלום בעת קבלת צ'ק לשם פרעונו. מ¯1.7.19 יהיו רשאים גופים אלו שלא לפרוע צ'ק שהופרו לגביו ההגבלות כפי שפורטו בתוספת השנייה לחוק (צ'ק מוסב בסכום מעל 10,000 שקל אשר לא נקובים בו פרטי המסב והנסב או שהצ'ק הוסב יותר מפעם אחת, למעט החריגים שנקבעו שם).

הפרת הוראות החוק עלולה לגרור אחריה עיצומים כספיים ואישומים פליליים. פיצולי תשלומים במטרה שייראו כאילו הם מתחת לתקרה המותרת, העולים כדי מרמה (לרבות שימוש כוזב במסמכים) – דינם עד שלוש שנות מאסר. עם זאת, עיצומים כספיים וקנסות לא יוטלו עד תחילת אוקטובר 2019. סמכויות הפיקוח והאכיפה הופקדו בידי רשות המיסים.

 

רו״ח ומשפטן יובל אבוחצירא,
ארצי–חיבה–אלמקייס–כהן פתרונות מיסוי