הודעה על דחיית בחינה לנבחני 24.3.2020

הודעה על דחיית בחינה לנבחני 24.3.2020