הגברת האכיפה בגין אי דיווח דו

הגברת האכיפה בגין אי דיווח דו"ח שנתי מסכם לאיחוד עוסקים

| 21.05.2019

 

חברות וחברים שלום רב,

 
הנדון:    הגברת האכיפה בגין אי דיווח דו"ח שנתי מסכם לאיחוד עוסקים

עדכון חשוב בקשר לעוסקים אשר רשומים ומדווחים במסגרת איחוד עוסקים בהתאם להוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ("חוק מע"מ").

סעיף 71א לחוק מע"מ, מחייב כל אחד מהעוסקים שנרשמו כאמור לעיל, להגיש דו"ח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו עמו כאחד וכן על כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמנו עמו כאחד.

הדיווח הינו מקוון ויעשה בתוך 90 ימים מתום שנת המס, קרי על עוסק כאמור להגיש עד לתאריך 31 במרס בכל שנה דו"ח המתייחס לפעילותו העסקית בשנת המס הקודמת ("דו"ח איחוד עוסקים").

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לאתר הרשות – דו"ח שנתי לאיחוד עוסקים:
https://www.misim.gov.il/emehudosk/wloginInternet.aspx

חשוב לציין שחובת הדיווח כאמור חלה רק על מדווחים באיחוד עוסקים הרשומים בסוג תיק 61 ולא על שותפויות הרשומות בסוג תיק 48,52.

עוסק הרשום בשני איחודי עוסקים או יותר, יגיש דו"ח נפרד בגין פעילותו במסגרת כל אחד מאיחודי העוסקים בהם הוא רשום. עוסק שבמהלך שנת המס המדווחת הפסיק את עסקיו במסגרת איחוד העוסקים יגיש דו"ח המתייחס לחלק משנת המס שבמהלכו היה רשום במסגרת איחוד העוסקים.

כפי שהובהר במכתבה של גב' זילפה גלינדוס, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המסים, הרשות תפעל להעלאת הציות ותגביר את האכיפה כנגד עוסקים הרשומים ומדווחים במסגרת איחוד עוסקים אשר לא הגישו את דו"ח איחוד העוסקים כאמור לעיל.

בהתאם לתיקון תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – חיקוקי מסים) התשמ"ז - 1987, אי הגשת דו"ח שנתי מסכם של כל אחד מהעוסקים הכלולים באיחוד העוסקים, מהווה עבירה מנהלית שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי בסך 5,000 ₪ בגין כל דו"ח שלא הוגש.

יחד עם זאת הובהר, כי טרם הטלת הקנס המנהלי ועל מנת להימנע מנקיטת צעדים מנהליים מידיים כנגד סרבני דיווח ומתוך גישה מתחשבת ומקילה בשלב הראשון ישלחו על ידי הרשות מכתבי התראה לעוסקים שטרם הגישו דוחות לשנים 2016 ו-2017. לצפייה במכתבה לחצו כאן.

לאור האמור לעיל, אנו ממליצים להיכנס לאתר הרשות בלינק שלעיל, לבדוק ולהסדיר את הדיווחים ככל ונדרשים לכך.