הגדלת הפטור למענק פרישה

הגדלת הפטור למענק פרישה

| 26.12.2018

חברות וחברים יקרים,
 

הנדון: הנחיה מכח סמכות המנהל
להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף מס הכנסה 9 (7א)(א)
לפקודת מס הכנסה


סעיף 9 (7א)(א)(1) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס למענק הון שנתקבל עקב פרישה בסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה לכל שנת עבודה, כאשר סכום המשכורת החודשית האחרונה  כפוף לתקרה הקבועה בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודה.

במידה וסכום המענק ששולם לעובד עלה על האמור, מנהל רשות המסים רשאי לפטור את העודף בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה ובלבד שהסכום הפטור לא יעלה על התקרה.  

לעניין זה, מדובר בעובדים שמשכורתם החודשית האחרונה נמוכה מסכום התקרה הקבועה בסעיף. במצבים אלא ניתן להגדיל את סכום המענק הפטור עד ל-150% מהמשכורת האחרונה ובלבד שסכום זה לא יעלה על התקרה. 

לידיעתכם, הוחלט ברשות המסים לאפשר למעסיק לחשב את הפטור המוגדל כאמור, מבלי להפנות את העובד למשרד השומה. על כן, מעסיק האחראי לחישוב סכום המענק הפטור, יעשה כן  תוך הגדלת המשכורת החודשית האחרונה עד ל - 150% או התקרה הקבועה בסעיף לפי הנמוך מביניהם. 
 
חישוב כאמור יעשה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 27 לדברי ההסבר למילוי טופס 161 תוך ציון סכום המשכורת לעניין הפטור בסעיף יא' (1) לטופס.
 
הנחיה זו לא תחול במקרים:

1. מענק הפרישה משולם לעובד שהינו "בעל שליטה" כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה 2. מענק הפרישה משולם לעובד שהוא "קרוב" כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודה (קרובו של מעסיק או של בעל שליטה) .

במקרים אלו, יש להפנות את מקבלי המענק למשרדי השומה.  
 
הנחיה זו תקפה ממועד פרסומה.

לצפייה במכתבה של גב' פזית קלימן, רו"ח - סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת, רשות המסים בישראל לחצו כאן

 

בברכה,

איריס שטרק, רו"ח                                           אריה פונדק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון                                   יו"ר ראשות ועדת המסים