הבהרה להמלצת הלשכה-התנהגות רו

הבהרה להמלצת הלשכה-התנהגות רו"ח אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מ"ה

| 28.11.2019

 

 

 

  חברות וחברים יקרים,

 
 
הנדון: הבהרה להמלצת הלשכה בדבר התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

 
ביום 2.10.2019 פורסמה המלצת הלשכה בדבר התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו (שהינו יחיד) המסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה.
 
בעקבות פניותיהם של חברים בעניין זה, נבקש להבהיר כדלקמן:
 
כאמור, עניינה של ההמלצה במקרה בו הלקוח מסרב לכלול בדו"ח השנתי שלו לשנת המס הרלוונטית הכנסה בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודה וסירוב זה אינו מעוגן בחוות-דעת מנומקת של מומחה מס.

במקרה כזה, וכפי שצוין בהמלצה, על רואה החשבון להפסיק לייצג את הלקוח ולא ליטול כל חלק בהגשת הדו"ח (לרבות לא בדרך של צירוף ביאור לדו"ח האמור ובו התייחסות לאי-החלתן של הוראות הסעיף).
 
לעומת זאת, באשר לחברה מושא המשיכה ("החברה"), על רואה החשבון להפסיק לשמש כרואה החשבון של החברה רק אם הלקוח מחזיק (לבד או ביחד עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלו) ביותר מ-50% ממניות החברה ומשמש (הוא ו/או קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלו) כמנהל פעיל בחברה, ובמקביל, על רואה החשבון למסור ללקוח ולחברה הודעה בכתב בנושא ולציין בהודעה זו כי על הלקוח והחברה לעדכן בנושא את המייצג החדש של הלקוח ואת רואה החשבון המבקר החדש של החברה.

בכל מקרה אחר, על רואה-החשבון לשקול את צעדיו לאור נסיבות המקרה ובהתאם לאמור בתדריך בדבר כללי התנהגות מקצועית לרואי חשבון בפרקטיקה במסים.

לנוחותכם מצ"ב הנוסח המשולב של ההמלצה וההבהרה.
 
תודות לרו"ח ועו"ד אלכסנדר שפירא על הסיוע הרב בטיפול בנושא זה.