משיכות בעלים וחברות ארנק לפי חוק ההסדרים לשנת 2017

משיכות בעלים וחברות ארנק לפי חוק ההסדרים לשנת 2017

| 26.02.2019

 

 

חברות וחברים יקרים,

משיכות בעלים וחברות ארנק לפי חוק ההסדרים לשנת 2017 - הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי
 
סעיפים 3(ט1) ו-62א לפקודת מס הכנסה נוספו במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2017, בתחולה מיום 1.1.2017.

לתיקוני החקיקה האלה יש השלכות רבות על החבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות (להלן: "דמי ביטוח"), על זכאות מבוטחים לגמלאות ועל האפשרות של המוסד לביטוח לאומי לדרוש ממבוטחים להחזיר גמלאות שקיבלו בעבר.

לדיבידנדים (כולל לפי סעיף 77 לפקודה) יש השלכות על הזכאות לגמלאות בלבד ולא על חבות בדמי ביטוח, כיוון שדיבידנד מחברה רגילה שחייב במס בשיעור מוגבל פטור מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 350(א)(6) לחוק הביטוח הלאומי.

ההשלכות הרבות של הסעיפים האלה על הביטוח הלאומי פורסמו בביטאון רואה החשבון בחודש יוני 2018. לצפייה לחצו כאן

המוסד לביטוח לאומי טרם פרסם את ההוראות בשל מורכבות הסוגיות, אך לאחרונה יצאו הוראות ביניים לסניפים שמטרתן להסב את תשומת לב העובדים לתיקוני החקיקה וככל שיצא חיוב של דמי ביטוח בעקבות יישום סעיפים 62א ו-3(ט1) לפקודה – יש להקפיא את החוב עד הוצאת חוזר מנחה בנושא. לפרסום ההוראות כלשונן לחצו כאן.

המוסד לביטוח לאומי אינו מבדיל בין הכנסה רגילה בשומה לבין הכנסה שמקורה בחוק ההסדרים 2017, כיוון שטרם קיבל מרשות המסים את המידע מהשדות האינפורמטיביים בדוח לשנת 2017. לרשימת השדות הרלוונטיים בדוח לשנת 2017 לחצו כאן.

לאור זאת, יש להודיע לסניף במכתב או דרך מערכת ייצוג לקוחות על כל חיוב בדמי ביטוח שמקורו בסעיפים 62א או 3(ט1) לפקודה כדי שהחוב יוקפא תחת הכותרת "חברות ארנק".

כל עוד לא נקבעו ההוראות וכל עוד רשות המסים אינה מעבירה למוסד לביטוח לאומי מידע על חיוב לפי חוק ההסדרים 2017, להלן הפעולות שבהן ינקוט המוסד לביטוח לאומי באופן אוטומטי:
  1. במקרים שבהם מסווג מקור ההכנסה אצל היחיד לפי סעיף 2(2) לפקודה ואין טופס 126 במקביל, המבוטח יקבל הודעה ויתבקש להצהיר על מקור ההכנסה. אם לא יצהיר על מקור ההכנסה, הוא יחוייב בדמי ביטוח (בדומה להכנסות שכיר בחו"ל).
  2. במקרים שבהם מסווג מקור ההכנסה אצל היחיד ממקור 2(1) לפקודה ואין לו תיק עצמאי בביטוח הלאומי, הוא יקבל דרישה לתשלום דמי ביטוח (לפי ברירת מחדל של 12 שעות בממוצע בשבוע) רטרואקטיבית משנת 2017 ואילך, כולל מקדמות לשנת 2019.
  3. עובד עצמאי שרשום במוסד לביטוח לאומי כחוק, יקבל הפרשי שומה כמקובל.
  4. במקרים שבהם מסווג מקור ההכנסה בשדה 167 (הכנסות שאינן מעבודה בשיעור מס שולי), היחיד יקבל הפרשי דמי ביטוח כהכנסה שאינה מעבודה.
  5. במקרים שבהם מסווג מקור ההכנסה כדיבידנד בחברה רגילה, היחיד לא יחוייב בדמי ביטוח. 
 
בברכה,
אורנה צח-גלרט, רו"ח
חברת נשיאות,
יו"ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי