נוסח הצהרות לפי תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)

נוסח הצהרות לפי תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)

| 01.01.2019

 

חברות וחברים יקרים, בהתאם לתקנות, חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית נדרשת לצרף לדוחות הכספים שלה דוח נוסף ובו ייכללו הצהרות חתומות נפרדות של כל נושא משרה החתום על אותם דוחות ("הדוח הנוסף").

מבדיקה מדגמית שנערכה ברשות החברות הממשלתיות עולה כי בדוחות של מספר חברות נמצאו סטיות מהנוסח הקבוע בהצהרה שבתוספת לתקנות. לתשומת לבכם, נוסח ההצהרות שנקבע בתוספת לתקנות הינו נוסח קבוע בחיקוק ואינו ניתן לשינוי כלשהו.

חברה ממשלתית שהינה גם תאגיד מדווח, המיישמת את תקנות החברות הממשלתיות תדווח על אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה בתקנות החברות הממשלתיות ולא לפי תקנות הדיווחים.

לאור זאת על הנהלת החברות הממשלתיות המדווחות לבחון האם קיימת סטייה כלשהיא בהצהרות נושאי המשרה המובאות בדוח הנוסף של החברה, וזאת לכל הפחות החל מהדוחות השנתיים לשנת 2017 והדוחות הרבעוניים שלאחר מכן. 

על רואה החשבון המבקר של החברה לבחון את קיום הוראות הרשות בידי החברה ואת נוסח ההצהרות המצורפות לדוחות. כמו כן, על רואה החשבון לדווח לרשות באופן מידי על כל סטייה מהנוסח הקבוע לפי התקנות.

מצ"ב מכתבו של מר חסאן טאופרה, סגן בכיר למנהל הרשות המפרט הוראות הרשות בעניין זה.  לצפייה לחצו כאן

מצ"ב תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון).  לצפייה לחצו כאן

 

בברכה,

איריס שטרק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון