הגשת דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח (בנושא מע

הגשת דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח (בנושא מע"מ ומכס) לשנת 2018

| 05.03.2019

 

חברות וחברים יקרים,


הנדון: עדכון בדבר הגשת דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח (בנושא מע"מ ומכס) לשנת 2018


ברצוננו להודיעכם, כי בעקבות פנייתנו לרשות המסים ועל מנת לאפשר לעוסקים וליבואנים להיערך לדיווח כאמור, הודיעה רשות המסים ביום 28 בפברואר 2019, כי יש להגיש דיווח לרשות המסים על נקיטת עמדה חייבת בדיווח בגין שנת 2018 בנושא מע"מ ומכס עד ליום 1 בספטמבר 2019 או עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2018 לפקיד השומה, לפי המוקדם מביניהם.
 
על פי הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, על אדם לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי רשות המסים תוך 60 יום מתום שנת המס. קרי, עמדות כאמור שננקטו בשנת המס 2018, יש להגיש את הדיווח בגינם עד ליום ה-1 במרץ 2019.

בהתאם להוראות סעיף 67ד לחוק מע"מ עמדה חייבת בדיווח כאמור הינה עמדה אשר עומדת בניגוד לעמדות שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר.

חשוב לציין, כי יש לדווח על עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת המס של השנה החולפת ואשר יתרון המס הנובע ממנו הינו כאמור אף אם העסקה החלה לפני שנת המס החולפת.

הדיווח מתבצע באופן מקוון בכתובת: emdamaam@taxes.gov.il באמצעות הטפסים שפרסמה הרשות ומצ"ב לנוחיותכם.

הדיווח לא יחול על מוסד ציבורי בהתאם להגדרתו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרת מלכ"ר ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ש"ח.

בשנת 2018 לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מע"מ ומכס, ולכן יש לדווח לגבי שנת 2018 על כלל העמדות שפורסמו כבר בשנים קודמות.

להודעת הרשות – לחץ כאן
לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מכס (שנים 2016 ו-2018) - לחץ כאן.
לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מס ערך מוסף (שנים 2016 ו-2018) - לחץ כאן.
העמדות תדווחנה בטופס מע"מ/1346 (קישור לטופס) ובטופס מכס/1346 (קישור לטופס).
 
לייעוץ ושאלות בנושא אנו עומדים לרשותכם.
 
 
 
 
                     איריס שטרק, רו"ח                                                                                     ליאת נויבירט פייג, רו"ח ועו"ד
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל                                                                                          סגנית הנשיאה