עדכונים חשובים מראשות ועדת המסים

עדכונים חשובים מראשות ועדת המסים

| 22.05.2019

 

 

 

 
חברות וחברים יקרים, 
התקבלו שתי החלטות מיסוי חשובות מהחטיבה המקצועית של רשות המסים בנושאי מע"מ ומיסוי שוק ההון.

הפחתת הון באמצעות רכישה עצמית – החלטת מיסוי בהסכםמס' 6853/19 

הוחלט בהתאם לעובדות המתוארות בהחלטה, היות וחברת האם מחזיקה במלוא הון המניות של החברה ובהתאם להוראות חוזר מה-01/2018, כי הפחתת ההון נשוא הבקשה תסווג כהחזר השקעה בידי חברת האם. סכום הפחתת ההון שייחשב כהשבה של עלות המניות יהיה הסכום שלגביו הגישה החברה בקשה להפחתת הון לבית המשפט, עד גובה המחיר המקורי של עלות המניות שנרכשות בחזרה. יתרת הסכום שתתקבל אצל החברה האם, העולה על המחיר המקורי, ככל שתהיה, תיחשב כרווח במישור ההוני.
לקריאת ההחלטה במלואה לחצו כאן 

החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט – החלטת מיסוי שאינה בהסכם, מס' 4429/19

אושר כי השירותים הניתנים על ידי החברה הינם בבחינת מתן שירות לתושב חוץ וחייבים במס בשיעור אפס, לפי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, בהתקיים מספר תנאים מצטברים: תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין המיובא ע"י הלקוחות הישראליים, כאמור בפקודת המכס וכי מחיר הטובין המיובא כאמור עלה על תקרת הפטור ממסי ייבוא הקבוע בפריט המכס המדובר.

לקריאת ההחלטה במלואה לחצו כאן