שימו לב - אין להטיל קנס מנהלי במס הכנסה בטרם שימוע

שימו לב - אין להטיל קנס מנהלי במס הכנסה בטרם שימוע

| 11.03.2019


 

 

 

חברות וחברים יקרים,
 

הנדון: הטלת קנס מנהלי במס הכנסה - חובת השימוע

 
בישיבת נציגי הלשכה עם הנהלת רשות המסים, במסגרת הוועדה להפחתת בירוקרטיה, שהתקיימה לאחרונה, שב ועלה נושא הטלת קנסות מנהליים במס הכנסה.
 
ברצוננו להבהיר כי הטלת קנס מנהלי על ידי מס הכנסה מחייבת שימוע טרום הטלת הקנס. תשומת לבכם מופנית להוראת ביצוע מס הכנסה 6/2012, בה נקבע הנוהל הבא:
 
לאחר גילוי עבירה מנהלית ו/או לאחר קבלת המלצה להטיל קנס מנהלי מצד בעלי התפקידים המתאימים במשרד השומה, יפעל עובד הקנסות המנהליים כדלהלן:
 

  1. יש לזמן את הנישום כדי לאפשר לו להשמיע את טענותיו.
  2. יש לערוך פרוטוקול של השימוע עם הנישום, שבו יירשמו הסבריו כלשונם לעניין המחדל.
  3. עובד הקנסות המנהליים יפנה למפקח על מנת לקבל אישור להטיל את הקנס המנהלי, יציג בפניו את הפרוטוקול, את העובדות שהעלו הבדיקות ועובדות רלוונטיות נוספות אם ישנן. המפקח ישקול האם להטיל קנס או האם די בהפעלת קנס אזרחי ואמצעי אכיפה אחרים במישור האזרחי, כגון: קנסות אזרחיים, עיצומים כספיים וכו'.
  4. אם כתוצאה מההזמנה הסיר הנישום את המחדל טרם השימוע, אזי ישקול המפקח בתיאום עם היועץ המשפטי של המשרד שלא להטיל קנס מנהלי, ולהסתפק בסנקציות האזרחיות על פי הפקודה.
  5. אם ניתנה שהות להסרת המחדל לפני הטלת הקנס המנהלי, והנישום לא עמד במועד שנקבע לו או לא הופיע לזימון ללא סיבה מספקת - אזי יוטל עליו קנס מנהלי.

 
תשומת הלב, כי בהטלת קנס מנהלי במע"מ אין חובה לקיים שימוע.

נציין כי מתחילת ינואר השנה, יש עלייה במספר התלונות שהגיעו ללשכה בנושא הקנס המנהלי. בכולם מדובר בהטלת הקנס, ללא הזמנה מוקדמת לשימוע או התראה לפני הטלתו. ביניהן תלונות על כך שהוטל קנס מנהלי על איחור בדיווח מקדמות לגבי חודשים שדווח עליהם אי חבות במס, דרישה לתשלום קנס מנהלי שהגיעה בדואר בתחילת פברואר, יומיים לאחר מועד התשלום האחרון, ולכן מחוייבת אוטמטית בקנס של 150% על החוב, שני קנסות מנהליים שהוטלו בו זמנית על עמותה, וזאת לאחר המועד שבו כבר נעשתה פניה בבקשה להסדר תשלומים וגם הבקשה לערעור לא נענתה.
 
תלונות נוספות בנושא הטלת קנסות מנהליים ללא שימוע מראש, ניתן להפנות אלינו בדואר אלקטרוני saram@icpas.org.il.
 
יש לזכור כי חובה על רשות המיסים לזמן לשימוע קודם הטלת הקנס המנהלי
וכן, לאחר מכן יש הזכות לערער על הטלת הקנס המנהלי.
 
בכוונתנו לפעול יחד עם ההנהלה הבכירה של רשות המיסים, על מנת למגר מדיניות זו, של הטלת קנס מנהלי ללא שימוע, המתבצעת במפורש בניגוד לחוק.    

 

           איריס שטרק, רו"ח                                                                                חנוך בהגאון, רו"ח ועו"ד

                                     נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל                                                      יו"ר וועדת הקשר לשע"מ / מיחשוב הוועדה לעניינים שוטפים