תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), תשמ

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), תשמ"ו-1986

| 16.09.2019

 

 

 

תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), תשמ"ו-1986

 לאחרונה ראשות ועדת מסים של הלשכה קיימה מספר דיונים עם נציגי רשות המסים בין היתר עם מר רולנד עם-שלם - סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, לגבי כך שתוקף התקנות מכח חוק התיאומים טרם הוארך.  

על פי הבנתנו, רשות המסים צפויה לפעול לאחר כינון הממשלה החדשה בכדי להשיג הארכת תוקף התקנות בוועדת הכספים.  

יחד עם זאת, עד אשר לא יוארך תוקף התקנות בפועל, חברות התובעות פחת מואץ מכח התקנות הנ"ל, נדרשות להוסיף את הגילוי הבא בדוח ההתאמה:

"החברה תובעת פחת מואץ לפי התקנות מכח חוק התיאומים. נכון למועד הגשת הדוח, תוקף התקנות טרם הוארך, בעוד שעל פי ניסיון העבר הוא מוארך באופן רטרואקטיבי. במידה ולא יוארך, החברה תפעל לתיקון המתבקש".