הפחתת תעריפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

הפחתת תעריפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

| 29.01.2019

 


 
 
 
 
 
 
חברים וחברות יקרים,
 
 
 
אנחנו שמחים לבשר כי מעתה זכאים חברי הלשכה להפחתה של 10% בתעריפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית וכן עדכון והגדלה מהותית של היקף הכיסוי הביטוחי והרחבת רשימת העיסוקים הנלווים.
  
להלן מספר עדכונים והרחבות לכיסוי הביטוחי - לחברי הלשכה בלבד
 • ביטוח לפעילויות נלוות ועיסוקים נוספים מקובלים של רואי חשבון לרבות תפקידים בהם מכהנים רואי חשבון - כפי שאושרו על ידי הוועד המרכזי ביום 20.12.2018. (לצפייה לחצו כאן)
 • הוזלת תעריפי הביטוח ב-10%.
 • הנחה נוספת בשיעור 10% למצטרפים חדשים כחברי לשכה - עד 30.4.2019 
 • התווספה מדרגת גבול אחריות נוספת אשר תיכלל בגבול אחריות של 750,000 ש"ח למקרה ולתקופה.
 • אפשרות להוזלה נוספת כנגד הגדלת סכום ההשתתפות העצמית.
 • הנחה למבוטח ללא תביעות עד לשיעור הנחה של 22.5%.
 • הרחבה לכיסוי תביעות לשון הרע.
 • הפרת חובת הסודיות/פגיעה בפרטיות לרבות עקב חדירה למערכות מחשב ו/או שימוש בלתי מורשה בהם.
 • כיסוי לתביעות כנגד עזבון.
 • כיסוי לשותפים נכנסים ושותפים יוצאים.
 • הרחבה לכיסוי חבות כלפי צד שלישי בגין אירועי סייבר ככל שחבות זו אינה מכוסה במסגרת הכיסוי המוקנה על פי הפוליסה.
 • הרחבה לכיסוי הוצאות בגין שירותי יועץ יחסי ציבור בעת משבר, על מנת למנוע או למזער נזק כספי לרו"ח בגין אירוע מבוטח.
 • הרחבת הכיסוי לניהול סיכונים בעת תביעה. כיסוי בגין עלות התייעצות עם יועץ חיצוני לשם נקיטת צעדים שמטרתם לצמצם או למנוע את הסיכון שבתביעה כזו. 
 • היעדר אפשרות לביטול הפוליסה על ידי המבטח במהלך תקופת הביטוח אלא, במקרה של מעשה במתכוון או מרמה בתביעה כנגד המבטח.    

והכל בכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה והסכומים הכלולים בה בגין ההרחבות השונות (הכלולות בגבול האחריות הכללי ולא מעבר להן).

גבולות אחריות להרחבות שונות (לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח):

הוצאות ייצוג בפני הליך מנהלי ופלילי  400,000 ש"ח
הרחבת הטרדה מינית  400,000 ש"ח
הרחבת אירועי סייבר  400,000 ש"ח 
 
הרחבת יחסי ציבור בעת משבר - 10% מגבול האחריות אך לא יותר מסך 250,000 ש"ח.
 
הרחבת ניהול סיכונים בעת תביעה - 10% מגבול האחריות אך לא יותר מסך 250,000 ש"ח.              

תודות לרו"ח יוסף שממה - יו"ר משותף פורום צעירים ומר צבי בר - יועץ ביטוח של לשכת רואי חשבון על תרומתם הרבה להישג זה.

לקבלת מידע ולחידוש פוליסת ביטוח הנכם מוזמנים ליצור קשר עם 
מר משה שכטר בדוא"ל ShechterM@madanes.com או בטלפון ישיר 03-6380326.

נמשיך לפעול לטובת החברים!
 
 

שלכם,
איריס שטרק, רו"ח
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל