אישור רואה חשבון לצורך סיווג כ-

אישור רואה חשבון לצורך סיווג כ-"עסק קטן" לעניין עמלות בנקאיות