דוח מיוחד בהתאם לתקנות 74(ה) ו-75(ו) לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע

דוח מיוחד בהתאם לתקנות 74(ה) ו-75(ו) לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014