דוח מיוחד של רואה חשבון בדבר נתונים על תשלום שכר למומחים זרים לשנת _____  על פי נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים

דוח מיוחד של רואה חשבון בדבר נתונים על תשלום שכר למומחים זרים לשנת _____ על פי נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים