דחיה צפויה בדרישת הבנקים לגבי מועד הגשת דוחות כספיים

דחיה צפויה בדרישת הבנקים לגבי מועד הגשת דוחות כספיים

| 29.07.2018

 

הנדון: דחיה צפויה בדרישת הבנקים לגבי מועד הגשת דוחות כספיים מבוקרים לצורך אישור אשראי לתאגיד

בסוף שנת 2017 הוכנסו שינויים בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 311 העוסקת בין היתר בקבלת דוחות כספיים מלווים. ההוראה החדשה קבעה כי:

  • בעת אישור אשראי לתאגיד (לרבות חידוש מסגרת אשראי) יידרש הבנק לקבל דוח כספי מבוקר עדכני של הלווה על פי דין. יצוין שסעיף 172 בחוק החברות קובע שדוח כספי שנתי יוגש עד סוף יוני בשנה העוקבת, או לכל המאוחר ואם נקבע כך בתקנון - עד סוף ספטמבר בשנה העוקבת.
  • לווים גדולים (חבות מעל 200 מליון ש"ח) יידרשו להגיש דוח כספי חצי שנתי.

בעקבות ההוראה פנו חלק מהבנקים לחברות בדרישה לקבל דוחות כספיים לא יאוחר מסוף יוני השנה.

בעקבות פניית הלשכה אל הפיקוח על הבנקים, בבקשה כי תינתן לתאגידים אפשרות להגיש את הדוחות מאוחר יותר (למשל על פי חוקי המס לרבות הסדרי אורכות), נענה הפיקוח לפנייתנו ואנו מקווים כי בזמן הקרוב תצא הודעה ע"י הפיקוח על הבנקים לשינוי ההוראה.

הלשכה פועלת לכך שלגבי תאגידים המבקשים אשראי חדש, שהאשראי הבנקאי שלהם אינו עולה על 200 מליון ש"ח ואינם "תאגיד מדווח", מועד הגשת הדוחות הכספיים יידחה לסוף חודש ספטמבר בשנה העוקבת. כמו כן, פועלת הלשכה לכך שתינתן אף דחייה נוספת כאשר מדובר בחידוש אשראי ותחת עמידה בכללים מסוימים (כגון מכתב מרואה החשבון המבקר על המועד הצפוי להגשת הדוח).

ברצוננו להודות לנשיא הלשכה, רו"ח יזהר קנה, על הסיוע לוועדה בנושא זה אצל הפיקוח על הבנקים.


בברכה,

                

אורי מורד, רו"ח                                        אריאל פטל, רו"ח
יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי                        מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי 
חוות דעת מיוחדים                                    חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי 
ואישורי רואי חשבון