הבהרה לתיקון בתקן חשבונאות ממשלתי מספר 3

הבהרה לתיקון בתקן חשבונאות ממשלתי מספר 3