הסרת חתימת רואה החשבון מטופס ב' – טופס נלווה לבקשה לרישום ניירות ערך או איגרות חוב של חברה חדשה (הצהרה בעניין הון עצמי לפני הרישום למסחר)

הסרת חתימת רואה החשבון מטופס ב' – טופס נלווה לבקשה לרישום ניירות ערך או איגרות חוב של חברה חדשה (הצהרה בעניין הון עצמי לפני הרישום למסחר)