חוות דעת רואה חשבון בדבר ביקורת נתונים כספיים המופיעים בתצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) התשמ

חוות דעת רואה חשבון בדבר ביקורת נתונים כספיים המופיעים בתצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) התשמ"ח-1988

| 04.11.2014

 

חברות וחברים שלום רב,

מצ"ב מכתבו של רו"ח יזהר קנה, סגן נשיא ויו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון, בעניין חוות דעת רואה חשבון בדבר ביקורת נתונים כספיים המופיעים בתצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) התשמ"ח-1988 ( טופס 42 וטופס 43 של רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון)

 

בברכה,
מזכירות הלשכה


מכתב הסבר של רו"ח יזהר קנה

טופס 42 - תצהיר מעקב סיווג

טופס 43 - נוסח דוח רואה חשבון המבקר