חוות דעת רואה חשבון על חלקים מדוח ביצוע בדבר מימוש תמיכות חד-פעמיות לפעילות ספציפית

חוות דעת רואה חשבון על חלקים מדוח ביצוע בדבר מימוש תמיכות חד-פעמיות לפעילות ספציפית