נהלי ביקורת לצורך חוות דעת רו

נהלי ביקורת לצורך חוות דעת רו"ח על הצהרת הנהלה ביחס להעדר הפרות בוטות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם המשרד הממשלתי