נוסח דוח מיוחד בדבר תיקון ליקויים שעלו במסגרת דוח ביקורת לגבי העסקת עובדי שמירה, אבטחה, נקיון והסעדה בהתקשרויות עם משרדי ממשלה

נוסח דוח מיוחד בדבר תיקון ליקויים שעלו במסגרת דוח ביקורת לגבי העסקת עובדי שמירה, אבטחה, נקיון והסעדה בהתקשרויות עם משרדי ממשלה