נוסח דוח רואה חשבון מבקר בדבר הנתונים הכלולים בדיווח השנתי על פי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע

נוסח דוח רואה חשבון מבקר בדבר הנתונים הכלולים בדיווח השנתי על פי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א – 2011