נוסח חוות דעת רואה חשבון להכנת ערבות – רישיון קבלן כוח אדם/קבלן

נוסח חוות דעת רואה חשבון להכנת ערבות – רישיון קבלן כוח אדם/קבלן