נוסח מוסכם עם חברת רפאל לעניין אישור רואה חשבון לחברות המתמודדות במכרזים מטעמה

נוסח מוסכם עם חברת רפאל לעניין אישור רואה חשבון לחברות המתמודדות במכרזים מטעמה