נספח א'- דיווח נתונים לצורך הכנת ערבות – רישיון קבלן כוח אדם/קבלן

נספח א'- דיווח נתונים לצורך הכנת ערבות – רישיון קבלן כוח אדם/קבלן