עדכון בדבר נוסחים מוסכמים חדשים ובדבר הישגים מול גופים הדורשים אישורי רואה חשבון

עדכון בדבר נוסחים מוסכמים חדשים ובדבר הישגים מול גופים הדורשים אישורי רואה חשבון

| 22.05.2018

חברות וחברים יקרים,

הנדון: אישורים מיוחדים – עדכון בדבר נוסחים מוסכמים חדשים ובדבר הישגים מול גופים הדורשים אישורי רואה חשבון

להלן רשימת נוסחים מוסכמים חדשים של אישורי רואה חשבון בנושאים שונים:

להלן רשימת הישגים:

  • ביטול הדרישה של הסוכנות לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה לאישור רואה חשבון על העסקת עובדים עצמאים בחברה. הוחלט להסתפק בהצהרת בעל העסק.
  • משרד העבודה והרווחה דרש אישור מיוחד גורף שאינו בר חתימה בדבר פרטים על העסקת עובדים כולל חלוקה לסניפים ותפקידים. דרישה זו בוטלה.
  • בית חולים כרמל דרש, במסגרת מכרז, אישור מיוחד גורף שאינו בר חתימה בדבר עמידה בחוקי עבודה. במקום דרישתו זו, הוחלט כי הנוסח שייעשה בו שימוש במכרז זה ובמכרזים הבאים יהיה הנוסח שהוסכם עם החשכ"ל.

נבקש להפנות תשומת לבכם לחשיבות ההתעדכנות השוטפת באתר הלשכה, אליו מפנים הקישורים לעיל. זאת על מנת להימנע מחתימה על נוסחים בלתי מעודכנים או אפילו על נוסחים שנדרשים על ידי גופים שונים למרות שאינם בני-חתימה, שכן אינם עומדים בכללים המקצועיים החלים על רואי חשבון.

אנו מודים לסגל המקצועי של לשכת רואי חשבון בישראל, בראשותה של רו"ח איריס אלדר, על עבודתם הנמרצת, המסורה והמקצועית בנושא אישורים מיוחדים, שתרמה רבות להישגים החשובים המוצגים בפניכם.

בכבוד רב,

 

                  אריאל פטל, רו"ח                                                                                                       אורי מורד, רו"ח

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים                                             יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים                      

                      ואישורי רואי חשבון                                                                                          ואישורי רואי חשבון