עדכון בנושא נוסח חוות דעת רואי חשבון לביקורת הנתונים הכלולים בדיווח השנתי לפי החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע

עדכון בנושא נוסח חוות דעת רואי חשבון לביקורת הנתונים הכלולים בדיווח השנתי לפי החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011 - בשיטת דיווח לפי מחזור