עדכון נוסח חוות דעת ביקורת רואה חשבון על נתונים חשבונאים בדיווח לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על קמעונאיים וסיטונאים של ירקות ופירות טריים), התשע

עדכון נוסח חוות דעת ביקורת רואה חשבון על נתונים חשבונאים בדיווח לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על קמעונאיים וסיטונאים של ירקות ופירות טריים), התשע"ו- 2016