תקן חשבונאות ממשלתית מספר 26

תקן חשבונאות ממשלתית מספר 26