תקן חשבונאות ממשלתי מספר 14

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 14