תקן חשבונאות ממשלתי מספר 19

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 19