תקן חשבונאות ממשלתי מספר 21

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 21