תקן חשבונאות ממשלתי מספר 23

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 23