תקן חשבונאות ממשלתי מספר 24

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 24