תקן חשבונאות ממשלתי מספר 31

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 31