תקן חשבונאות ממשלתי מספר 32

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 32